Mesto Trnava

Kolonáda, trhovisko, športoviská, hustá zeleň i tzv. pizzetta. Víťazný návrh na obnovu obytného súboru Generála Goliana stavia na rôznorodom pohľade na spoločné priestranstvá

Mesto Trnava vyhlásilo v júni verejnú anonymnú jednokolovú architektonicko-krajinársku súťaž o najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana. Lehota na podávanie návrhov bola do 24. septembra a predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby boli vyčíslené na 5 912 000 euro bez DPH. 
 
Riešené územie predstavovali verejné priestranstvá obytného súboru, z ktorých boli vyňaté plochy cestných komunikácií, plochy pre parkovanie motorových vozidiel a areál materskej školy. Pracovne bolo územie rozdelené na 9 menších priestorovdvorov. Osem dvorov má obytný charakter, jeden dvor predstavuje priestranstvo v centre súboru, kde sa nachádza obchodné centrum s občianskou vybavenosťou.
 
Víťazný návrh s pomedzi ôsmich podaných vypracovala pätica autorov M. Jančok, M. Janák, M. Kostelanský, Z. Kovaľová a J. Augustín z Plural s. r. o. a Atelier Divo. Porota v hodnotení ich návrhu vyzdvihla výnimočnosť v ľahkosti, odvahe nájsť a sústrediť sa na najpodstatnejšie body územia. Autori presne identifikovali kľúčové body, ktoré majú zaručiť zmenu kvality prostredia a dvory tak majú získať rôzne atmosféry s jemnými rozdielmi. V návrhu cítiť vedomú prácu na komunikácii priestorov dvorov s obyvateľmi. Bežecký okruh sa v tomto prípade stal vydareným spojivom medzi rôznorodými dvormi, je dostatočne dlhý a tým atraktívny pre bežcov, a zároveň prináša minimum konfliktov s dopravou. 
 
Návrh stavia na rôznorodom pohľade na spoločné priestranstvá. Zámerom je  ponúknuť obyvateľom širšiu paletu možností ich užívania a vyšší priestorový štandard. Kolonáda bude rámcovať centrum vybavenosti a dodávať mu reprezentatívny výraz. Centrálna os sa stane lineárnym parkom. Je rovnako miestom pre odpočinok aj stretnutia. Stromoradie líp bude dosadené na východ od centra vybavenosti.  Dláždený chodník pre chodcov bude rozšírený o pás štrkového mlatu s rozmiestneným mobiliárom a atrakciami. Cyklochodník je od tejto plochy oddelený trvalkovými záhonmi, ktoré slúžia ako dažďové záhrady sťahujúce vodu z pevných povrchov centrálnej osy.
 

 
Návrh hierarchizuje spevnené trasy materiálovou odlišnosťou povrchov. Je príležitosťou zažiť súbor v celej svojej rozmanitosti. Základnou charakteristikou navrhovaných dvorov je hustý a vysoký porast stromov, ktoré tvoria intímnejšie prostredie, kontrastné s disperzným priestorom medzi jednotlivými skupinami domov na sídlisku. Intenzívnejšie „zalesnenie“ má taktiež priaznivý vplyv na reguláciu lokálnej mikroklímy dvorov. Preferované sú odolné listnaté druhy ako napr. lipa malolistá, čerešňa vtáčia (Plena), javor poľný, javor mliečny, gledíčia trojtŕňová a iné. Základnou výbavou dvorov sú ihriská pre deti do 6 rokov a rôzne typy lavičiek. Tie sú spravidla umiestnené v tieni stromov. Dopĺňajú ich kombinácie spevnených plôch (tartan, mlat) so športoviskami a hracími plochami. Jednotlivé dvory sa navzájom odlišujú svojimi rozmermi, proporciami i náplňou. Majú napríklad podobu malého „pocket-parku“, športovej arény, lúky, skateparku  alebo aj kopcovitej krajiny.
 
 
Voľná formácia objektov vybavenosti v súčasnosti nevytvára kvalitné prostredie, adekvátne centru obytného súboru. Obohacujúci prvok, kolonáda, zvyšuje pobytovú kvalitu, a zároveň ústredný verejný priestor sceľuje, čím mu dodáva mestskejší ráz. Navrhovaná štruktúra ohraničuje objekty vybavenosti ako aj menšie voľné priestranstvá. Čiastočne supluje novú fasádu a slúži aj ako vstup z oboch strán centrálnej osy a od autobusovej zastávky, respektíve plánovaného parkovacieho domu. V predĺžení západnej časti centrálnej osi vymedzuje pozdĺžnu plochu pre kiosky s terasami a s vonkajším posedením. Súbor objektov dopĺňa o nový univerzálny priestor, tzv. piazzettu.
 

 
Na západnej strane kolonády, v jej rozšírenej časti, vznikne priestor pre trhovisko. Počas všedných dní je možné skladacie predajné pulty zložiť a zmeniť ich tak na lavičky. Susediaca pizzetta je zamýšľaná ako univerzálny priestor, ktorý je miestom pre väčšie trhy, občasné koncerty a spoločenské akcie, alebo len ako plocha s fontánou na schladenie počas horúcich letných dní. Zaujímavosťou je modulárny kiosk, inšpirovaný legendárnym kioskom K67 (Saša Janez Mächtig, 1966). Základný modul s podstavou vonkajšieho rozmeru 3x3m ponúka 6m2 predajnej plochy. Vďaka pôdorysnému tvaru a možnému otvoreniu na všetky 4 strany je možné ľubovoľne spájať viacero kusov do rozličných formácií. Modul tvorí oceľová rámová konštrukcia, je opláštený kompozitnými fasádnymi doskami. Otváranie veľkorysej presklenej časti je súčasne ochrannou okenicou aj tienením.
 
 
Cieľom víťazného návrhu je aj minimalizovanie odtoku dažďovej vody z územia. Voda je pomocou povrchových žľabov distribuovaná z centrálnej plochy do novo navrhnutých dažďových záhrad pozdĺž hlavnej promenády, čím sa výrazne zlepší mikroklíma tejto dôležitej časti územia, a zároveň veľké plochy trvalkových výsadieb podtrhnú dôležitosť centrálnej osy. Vo vnútroblokoch sú navrhované spevnené plochy pod korunami stromov tvorené mlatom s vysokou priepustnosťou vody, plochy menej priepustné (chodníky, športoviská) budú spádované do zelene. 
 
Výsledky súťaže budú v blízkom čase odprezentované výstavou súťažných panelov a tak isto na internete. Víťazný návrh bude odprezentovaný autormi verejnosti. Následnému projektovaniu bude predchádzať fáza participatívneho procesu, keď sa zozbierajú námety obyvateľov na doplnenie. Počas roku 2021 sa bude spracovávať dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a následne tendrová a realizačná dokumentácia. Veríme, že prvé realizačné kroky bude mesto vedieť rozbehnúť v 2022, no samozrejme všetko bude závisieť od pripravenosti financovania.
 

 
Ďalšie návrhy zapojené do súťaže a bližšie informácie nájdete na www.2021.sk
 
vizualizácie: Plural, s. r. o. 
 

23.10.2020 9:17

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová