Mesto Trnava

Konferencia o plánovaní rozvoja miest vo svetle adaptácie na zmenu klímy

Národná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie na zmenu klímy sa uskutočňuje dnes, 29. januára a zajtra 30. januára na pôde Trnavskej univerzity. Cieľom konferencie je prezentácia procesov mestskej adaptácie na zmenu klímy z rôznych uhlov, predovšetkým na príklade niektorých európskych a slovenských miest a zameranie diskusie na prekonávanie bariér prenositeľnosti poznatkov do plánovania rozvoja miest. Organizátorom konferencie je Karpatský rozvojový inštitút Košice v spolupráci s Mestom Trnavou, Združením urbanistov a územných plánovačov Slovenska a so Združením miest a obcí. Pri tejto príležitosti vydal Karpatský rozvojový inštitút tlačovú správu, ktorú uvádzame v plnom znení:

Národná konferencia s medzinárodnou účasťou
Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy

Zmena klímy zapríčinená ľudskou činnosťou a jej dopady (napr. zvyšovanie priemernej teploty, zvýšenie častosti a intenzity prívalových zrážok, vĺn horúčav, období súch či veterných smrští) je realita a budú naďalej pokračovať a bude prinášať nové vážne výzvy hlavne pre rozvoj miest. Mestá, resp. urbanizované prostredie, aj keď je vo všeobecnosti vystavené rovnakým dopadom zmeny klímy ako ich okolie, môže zmeniť resp. zmutovať tieto dopady.
Napríklad nahradenie prirodzenej vegetácie umelými povrchmi a budovami v mestách vytvára pre prírodu unikátnu mikroklímu s meniacou sa teplotou, vlhkosťou, smermi vetra či charakterom zrážok. Naviac mestá tvoria zložitý dynamický systém s vysokou hustotou obyvateľstva, sú centrom služieb, majú komplikovanú infraštruktúru, takže dopady zmeny klímy majú a budú mať  vážne dôsledky pre ľudské zdravie, kvalitu života, majetky a v konečnom dôsledku na rozvoj mesta či jeho spádovej oblasti.
Napriek tejto skutočnosti či hrozbe mnoho miest či ich manažmenty sú stále neaktívne v tejto oblasti. Stále sa plánuje či povoľuje výstavba v oblastiach, ktoré sú ohrozené záplavami (či už fluviálnymi alebo povrchovými), stále pri plánovaní ďalšej výstavby sú zastavované prirodzené koridory cirkulácie vzduchu, stále sa rozširujú parkovacie miesta na úkor verejného zeleného priestoru, stále sa plánujú také rozvojové aktivity ako je lyžiarske stredisko vo výškach do 900m (kde je s vysokou pravdepodobnosťou predikovaný nedostatok prirodzeného snehu), stále sa rozhoduje tak, ako keby tu zmena klímy a jej dopady neboli.
Dr. Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu, Košice k tomu hovorí: „Hlavnou príčinou neaktívnosti miest v tejto oblasti je nedostatočná informovanosť, uvedomenie a znalosti nielen tých, ktorí rozhodujú, ale aj tých, ktorí plánujú a implementujú rozhodnutia. Je to dané jednak prirodzenou ľudskou ignoráciou faktov, ktoré nie sú zatiaľ na 100% overiteľné ( napr. fakt, že budú častejšie a intenzívnejšie zrážky spôsobujúce záplavy je síce prijímaný, ale na druhej strane, keďže nie je jasné miesto a čas, kde prívalová zrážka padne, je neochota prijímať opatrenia, ktoré si prípadne vyžadujú aj zdroje pri tomto stupni neistoty). Súčasne na Slovensku ( a nielen tu) chýba metodológia ako realizovať adaptačný proces v mestách a dostatok praktických príkladov realizácie“
V tejto súvislosti Karpatský rozvojový inštitút, Košice (www.kri.sk), ktorý sa adaptáciou na dopady zmeny klímy na mestá a regióny už dlhodobejšie systematicky zaoberá, zorganizoval, v spolupráci s Mestom Trnava, Združením urbanistov a územných plánovačov Slovenska a so Združením miest a obcí, v dňoch 29.-30.1.2015 v Trnave národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom“ Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy“. Cieľom konferencie je prezentovať procesy mestskej adaptácie na zmenu klímy z rôznych uhlov, predovšetkým na príklade niektorých európskych a slovenských miest a zamerať diskusiu na prekonávanie bariér prenositeľnosti poznatkov do plánovania rozvoja miest.
Viac ako 110 účastníkov z miest, regiónov, univerzít a odborných inštitúcií si na pôde Trnavskej univerzity, vypočuje prednášky špičkových slovenských a zahraničných odborníkov v tejto téme. Príklady z miest na Slovensku (Trnava, Bratislava, Košice-mestská časť západ, Kežmarok) či zo zahraničia (Manchester, UK; Almada, Portugalsko; Kodaň, Dánsko; či niektorých nemeckých miest) by mali byť inšpiratívne pre účastníkov a mali by priniesť podnety, ktoré prispejú, vo svetle dopadov zmeny klímy, k novému spôsobu myslenia, plánovania a rozhodovania v mestách.

Ľudstvo zlyháva pri prevencii globálneho otepľovania, neostáva nič iné len sa naučiť adaptovať.


Kontakty:
RNDr. Andrej Šteiner, PhD., 0908729845, steiner@kri.sk
Ing. Iveta Miterková, 0908705910, iveta.miterkova@trnava.sk


Foto: Jana Gmitterová


 

29.1.2015 14:25

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová