Mesto Trnava

Mesto Trnava pomáha univerzitám v ich kvalitatívnom rozvoji

Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa spájajú, aby mohli spoločne rásť a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. K naplneniu ich spoločného cieľa chce významným spôsobom pomôcť aj mesto Trnava, ktorému na rozvoji vysokého školstva na svojom území záleží. S vedením oboch univerzít sa dohodlo na predaji pozemkov, aby sa mohli zapojiť do Plánu obnovy a čerpať financie na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a rozvoj infraštruktúry.  

Obidve trnavské univerzity sa zapojili do výzvy ministerstva školstva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Plánujú vytvorenie konzorcia, čo z dlhodobého hľadiska môže viesť k spoločnej integrácii s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania a posilniť aj vedecký výskum. Ambíciou oboch univerzít je budovanie spoločného vedeckého a kreatívneho parku a spoločných vedeckých tímov, ako aj vytváranie nových spoločných študijných programov a spoločných študentských médií. Benefity z tohto spojenia získa nielen akademická obec a študenti, ale i mesto a celý región. Aj preto má Mesto Trnava záujem byť v procese získania prostriedkov z Plánu obnovy nápomocné a na rokovania o odpredaji pozemkov pre univerzity zareagovalo kladne. Cieľom zámeru predaja je usporiadanie vlastníckych vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam a súčasne podpora strategického rozvoja vysokých škôl.

Ide o pozemky a budovu V jame, v ktorej je UCM dlhodobým nájomcom, ďalej tu sídli aj materská škola a tiež pozemky pod UCM na Bučianskej ulici. Všetky zainteresované strany sa dohodli na tom, že aj po predaji zostane materská škola v prevádzke, vyučovací proces získa navyše pridanú hodnotu vďaka úzkej spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity. Režim fungovania Centra voľného času, ktoré tiež sídli v budove určenej na predaj, je predmetom ďalších rokovaní. „Mesto Trnava týmto krokom podporuje zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl na svojom území prostredníctvom ich spájania. Zároveň podporuje komplexnú modernizáciu výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry v meste a súčasne otvára nové možnosti pre vzdelávací proces materskej školy, ktorá sa stane súčasťou praktického vysokoškolského vzdelávania,“ vysvetľuje aktuálne zverejnený zámer predaja nehnuteľností prednostka mestského úradu Katarína Koncošová.

Návrh na schválenie prevodu majetku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, aby vyjadrilo definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom mesta. Od rozhodnutia poslancov závisí ďalší rozvoj vysokého školstva v Trnave.

Zámer integrácie oboch univerzít je výsledkom dlhodobých snáh a plánov. Ako uviedla rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) Katarína Slobodová Nováková, UCM a Trnavská univerzita sú jediné vysoké školy na Slovensku, ktoré sú na výzvu ministerstva už rok pripravené, majú vypracované právne analýzy a cestovnú mapu spájania. „Výzvu na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl neberieme len ako vznik konzorcia. Nad spoločnou budúcnosťou uvažujeme strategicky a v dlhodobom horizonte,“ doplnila rektorka UCM. Spojením a integráciou plánujú univerzity posilniť svoje kapacity. Zámerom je vybudovať z Trnavy centrum excelentnej akademickej infraštruktúry, ktoré pokryje komplexný rámec vysokoškolského vzdelávania, aplikovaného výskumu, špičkovej vedy a ktorý ponúkne pre študentov, ale aj pedagógov maximálny priestor pre ich rozvoj a napredovanie. „Naša reakcia na výzvu je výrazom viacročnej spolupráce. Pripravovaný integračný projekt vytvára potenciál pre kvalitnú vzdelávaciu ponuku a špičkový vedecký výskum,“ uzatvára rektor Trnavskej univerzity profesor René Bílik.

14.11.2023 8:17

Komentárov: 0