Mesto Trnava

Mesto Trnava pre seniorov

Mesto Trnava vydalo informačný leták s názvom Mesto Trnava pre seniorov platný pre rok 2022, ktorého cieľom je poskytnúť občanom prehľad o aktivitách zameraných na ľudí v seniorskom veku a výhodách, ktoré môžu v našom meste využívať. Leták je záujemcom k dispozícii na informáciách mestského úradu na Trhovej 3 i na informáciách radnice na Hlavnej 1. Uvádzajú sa v ňom nasledovné benefity poskytované seniorom v našom meste.

Kultúrne a športové aktivity

Kiná: Päť vstupeniek pre jednu osobu na filmové predstavenia v kine Hviezda, v mestskom amfiteátri, v OC MAX a City Arene. Podmienkou ich získania je predloženie občianskeho preukazu na Mestskom úrade v Trnave kvôli preukázaniu trvalého pobytu v meste a dosiahnutia seniorského veku.

Kúpalisko Castiglione: Vstupné seniorov vo veku nad 65 rokov a ľudí s ŤZP, ktorí majú trvalý pobyt v Trnave, je počas pracovných dní vo výške 0,50 € a počas víkendov a sviatkov vo výške 1 €. Podmienkou je hodnoverné preukázanie trvalého pobytu dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte.

Kúpalisko Kamenný mlyn: Vstupné pre seniorov vo veku nad 65 rokov a ľudí s ŤZP, ktorí majú trvalý pobyt v Trnave, je počas pracovných dní vo výške 0,30 € a počas víkendov a sviatkov vo výške 0,50 €. Podmienkou je hodnoverné preukázanie trvalého pobytu dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte.

Plaváreň Zátvor: Vstupné pre seniorov a ľudí s ŤZP, ktorí majú trvalý pobyt v Trnave, je počas pracovných dní od 12.50 h do 14.10 h a počas víkendov a sviatkov vo výške 0,50 €. Mimo uvedeného času majú seniori a ľudia s ŤZP 80-minútový vstup za 1,00 €. Podmienkou je hodnoverné preukázanie trvalého pobytu dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte.

Podujatia špeciálne určené seniorom: Možnosť využitia petangového ihriska na sídlisku Družba a fit parkov – street workout ihrísk na Starohájskej 9A, Hospodárskej 12 a sídlisku Družba, Veľtrh pre seniorov (5. – 6. október 2022), návštevy kín a pod. Možnosť využitia petangového ihriska na Starohájskej 9A, Hospodárskej 12 a sídlisku Družba.

Zníženie daní a poplatkov

Zníženie dane z pozemkov (okrem stavebných) v katastrálnom území Trnavy a v katastrálnom území Trnavy o sedemdesiatpäť percent, ak sú vlastníkmi pozemkov občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, a tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Zníženie dane zo stavieb a bytov o sedemdesiatpäť percent pri stavbách na bývanie a bytoch, ak sú ich vlastníkmi občania starší ako 62 rokov, osoby s ŤZP alebo osoby s ŤZP so sprievodcom a občania v hmotnej núdzi, a obydlia im slúžia na trvalé bývanie.

Zníženie dane o sedemdesiatpäť percent pri garážach a nebytových priestoroch v bytových domoch, ak sú ich vlastníkmi občania starší ako 62 rokov, osoby s ŤZP a osoby s ŤZP so sprievodcom, a priestory slúžia na parkovanie motorového vozidla používaného na ich dopravu.

Vlastníkom alebo držiteľom psov v bytových domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje vo výške 7 € (pre ostatných občanov je to 35 €).

Pre vlastníkov alebo držiteľov psov v rodinných domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje vo výške 7 € (pre ostatných občanov je to 10 €).

Daň sa neplatí za psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodom, za psa, ktorého vlastní dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima alebo za psa, adoptovaného z útulku na území mesta Trnavy. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na dvanásť mesiacov odo dňa adoptovania psa v zmysle adopčnej zmluvy.

Komunálny odpad: Fyzickým osobám starším ako 62 rokov sa znižuje poplatok za komunálny odpad o päťdesiat percent, sadzba poplatku je 14,60 € na rok. Fyzickým osobám v hmotnej núdzi, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP a osobám s ŤZP so sprievodcom a prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám sa znižuje poplatok o šesťdesiat percent, sadzba poplatku je 11,68 € na rok. O zľavu z poplatku za komunálny odpad treba požiadať písomne odbor dopravy a komunálnych služieb mestského úradu najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia (nie je priznaná automaticky).

Ďalšie zľavy

Seniori nad 62 rokov platia za prepravu v MHD 0,20 € v hotovosti. V prípade platby čipovou kartou je poplatok 0,07 € za osobu. Držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo osoby s ŤZP so sprievodcom platia v hotovosti 0,10 € za osobu, pri platbe čipovou kartou je poplatok 0,07 € za osobu. Pri zakúpení cestovného lístka v hotovosti sa senior preukáže občianskym preukazom.

Možnosť využitia zľavy na obed (v závislosti od výšky dôchodku) v určenej stravovni, príp. aj zabezpečenie jeho dovozu domov prostredníctvom opatrovateliek, ak o dovoz stravy klient požiada a je na túto službu odkázaný. Tiež zabezpečenie stravy prostredníctvom Strediska sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51, Trnava. Strava je vydávaná v denných centrách na uliciach Mozartova, Hospodárska, V. Clementisa, Limbova a Kopánka.

Za príležitostný prenájom priestorov v kultúrnych domoch na Kopánke a v Modranke na nepravidelné kultúrne a spoločenské podujatia denných centier seniorov sa po dohode platí úhrada za spotrebu energie a vody.

Iné služby

Trnava je prvým mestom, ktoré občanom ponúka Seniorskú obálku. Seniorská obálka je pomocníkom v krízových situáciách a môže uľahčiť záchranu ľudského života. Ide o tzv. I. C. E. kartu (z anglického In Case of Emergency, teda v prípade núdze). Jej majiteľ v nej vyplní údaje týkajúce sa jeho zdravotného stavu, napr. aké lieky užíva, na aké choroby sa lieči, aké má alergie, kedy a kde bol hospitalizovaný a pod. Súčasťou formulára sú aj kontakty na blízke osoby a obvodného lekára.
Mesto Trnava v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou Trnava, Starohájska 10 poskytuje službu SOS gombík – Domáce tiesňové volanie. Tlačidlo tiesňového volanie je možné nosiť na zápästí ako náramok alebo na krku ako prívesok. Cieľom je poskytnúť seniorom a osobám s ŤZP žijúcich v domácnosti osamote, ktorí sa nachádzajú v núdzi alebo v situáciách ohrozujúcich ich život, zdravie a bezpečnosť, možnosť jednoduchým stlačením SOS gombíka vyvolať tiesňové volanie.


Sociálne služby poskytované Mestom Trnava

 • Domáca opatrovateľská služba, poskytovateľom je Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51
 • Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62 a Coburgova 24
 • Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5

Iní poskytovatelia pôsobnosti na území Mesta Trnava

 • Služba v dennom stacionári
 • Záujmové združenie Rodina – denný stacionár a zariadenie pre seniorov, Okružná 20
 • Stacionár Náš Dom, n. o., L. van Bethovena 20
 • Denný stacionár Comitas, o. z. Iskierka, L. van Bethovena 20
 • Naše Stacko, o. z., Kalinčiakova 45A
 • Služba v zariadení pre seniorov
 • Stredisko evanjelickej diakonie, Kalinčiakova 45
 • Zariadenie pre seniorov Svetlo, n. o., Františkánska 2

V individuálnom prípade pri preukázaní nízkeho dôchodku je možnosť raz ročne požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, resp. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi.


Denné centrá pre seniorov

Činnosť denných center je zameraná na utváranie podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. Členovia sa zapájajú do aktívnej činnosti, ako napr. ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity.
Súčasťou sú aj vzdelávacie programy, kultúrne a spoločenské, či športové podujatia, zájazdy, organizovanie poradenských služieb, najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov, zdravotnej starostlivosti.

V meste Trnava funguje 8 denných centier (bývalé kluby dôchodcov), ktoré nájdete na uliciach:

 • Dedinská 9 (DC Modranka)
 • V. Clementisa 51
 • Hospodárska 35
 • Limbová 11
 • Hlavná 8 (DC 1)
 • Hlavná 8 (DC Senior)
 • Ľudová 14 (DC Kopánka)
 • Beethovenova 20

V prípade potreby môžete kontaktovať odbor sociálny Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici 3, č. dverí 167 a 168 prípadne na telefónnom čísle 033/32 36 167 alebo 033/32 36 168

V sekcii Seniori v meste nájdete ďalšie informácie týkajúce sa života seniorov v Trnave.Informačný leták odboru sociálneho

21.7.2022 10:55

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?