Mesto Trnava

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o dotácie z budúcoročného rozpočtu

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií v roku 2020 na aktivity v oblastiach športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, charity, zdravotne znevýhodnených, zdravia a drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia, adaptácie na zmeny klímy a v oblasti prorodinne orientované mesto. Na tieto účely vyčlenila samospráva v rozpočte mesta spolu 170 000 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 14. februára 2020 na vzorových tlačivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Žiadosti je možné predkladať počas celého roka do vyčerpania finančných zdrojov schválených v rozpočte mesta na tento účel.

Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii Občan / Úradné tlačivá. Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy a Všeobecne záväzného nariadenia č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

V zmysle tohto VZN môže každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu a ich účel sa nesmie zhodovať. Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto podmienku, budú zo súťaže vyradené.

Dotáciu nemôže získať ani žiadateľ, ktorý v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve, nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN, alebo nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie.

Viac informácií nájdete v sekcii Mestský grantový systém, kde sú zverejnené aj mená a e-mailové adresy osôb, ktoré poskytnú uchádzačom poradenstvo v jednotlivých oblastiach a prehľady udelených dotácií v uplynulých rokoch.
 

19.12.2019 9:47

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?