Mesto Trnava

Moje smeti – automatizovaná elektronická evidencia výsypov smetných nádob je v skúšobnej prevádzke

V Trnave je aktuálne spustená skúšobná prevádzka služby Moje smeti, elektronická evidencia výsypu odpadov v lokalitách:  Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum.

FCC Trnava spoločne s Mestom Trnava a v súčinnosti s občanmi vybraných lokalít zabezpečila počas novembra a decembra vo vybraných trnavských mestských častiach pasportizáciu a digitalizáciu  zberných nádob RFID čipmi. Ide o označenie nádoby unikátnym kódom s RFID technológiou. Nová on-line služba automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ je momentálne v skúšobnej prevádzke. Plánovaný termín spustenia ostrej prevádzky je február 2022.

Aktuálne sú RFID čipy umiestnené na viac ako 90% smetných nádob. K 1.decembru 2021 bol počet pasportizovaných nádob v mestských častiach Trnavy 18 958 kusov. Systém, ktorý aktuálne pracuje v skúšobnej prevádzke, priebežne  monitoruje a spracováva informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich.

Automatická evidencia objemu a hmotnosti odpadu podľa popisných čísel je zabezpečená prostredníctvom skenovania RFID čipov (Radio Frequency Identification) na smetných nádobách špeciálnymi anténami umiestnenými na zvozových vozidlách. Systém Watchdog je nainštalovaný v piatich vozidlách a dynamické váhy na štyroch vozidlách v Trnave.

Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátane hmotnosti odpadu v nej. Súčasne presne zaznamenáva všetky aktivity zvozových vozidiel a zvozové trasy. Evidenčný softvér spracováva zozbierané údaje v reálnom čase a umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. K vlastným údajom budú mať prístup aj občania, a to prostredníctvom webového klientskeho portálu Moje smeti s vlastným „odpadovým“ kontom. Do svojho konta sa občania dostanú po registrácii v systéme.

Občania si môžu na portáli priebežne sledovať vlastnú produkciu odpadu za svoju domácnosť v jednotlivých komoditách, vrátane odpadu, ktorý zaniesli do zberného dvora. Môžu si tiež overiť presný čas výsypu svojich nádob a porovnať mieru svojho triedenia voči priemeru v meste.

Mestá a obce majú vďaka portálu komplexný prehľad o odpadoch – nádobách aj uskutočnených zvozoch v rámci svojej samosprávy k dispozícii na centrálnom mieste.

Pre lepšiu názornosť fungovania systému sú občanom aj obciam k dispozícii inštruktážne videá a materiály. Nové riešenie prináša atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn. Webový portál je prístupný odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. On-line prenos údajov so zvozových vozidiel na server umožňuje rýchle spracovanie údajov a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Cieľom zavedenia služby Moje smeti je:

  • zvyšovanie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska;
  • zber údajov, ktoré umožňujú optimalizovať náklady na zvoz odpadu;
  • motivácia občanov k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu dôsledným separovaním papiera, plastov a bioodpadov;
  • eliminácia zvyšovania cien za likvidáciu komunálneho odpadu pre mesto, ako aj zvyšovania vlastných poplatkov občanov za odvoz odpadu;
  • zvyšovanie množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov;
  • znižovanie množstva odpadov na skládkach.

22.12.2021 8:25

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?