Mesto Trnava

Na Kukučínovej musí mesto vyrúbať dvanásť stromov, lebo pri rekonštrukcii komunikácie sa nedá vyhnúť prerušeniu ich koreňov

Rekonštrukcia Kukučínovej ulice si vyžiada výrub dvanástich stromov, ktoré mesto pôvodne chcelo pred týmto osudom uchrániť. Po presnom geodetickom vytýčení sa ukázalo, že nové stavebné konštrukcie značne narušia ich koreňovú sústavu a stromy stratia stabilitu aj perspektívu ďalšieho prežitia. Mesto preto zastavilo ďalšie práce a požiadalo o posúdenie situácie arboristov. Žiaľ, odborníci tento predpoklad potvrdili.

Z ich znaleckého posudku vyplýva, že jediným racionálnym riešením je výrub skúmaných stromov a náhradná výsadba. Vzhľadom na fakt, že korene zasahujú aj do plochy komunikácie, pred osadením nových cestných obrubníkov by museli byť prerušené a odstránené.
K obnaženiu koreňov došlo už pri čiastočnom odkopaní zeminy v línii budúcich obrubníkov. „Veľké časti obnaženého a poškodeného dreva sú vstupnou bránou pre infekciu hubovými patogénmi, ktoré spôsobia degradáciu koreňov a bázy kmeňa. Môžeme predpokladať, že to bude mať značný vplyv aj na vitalitu stromov. Po takom zásahu by nasledovalo výrazné presychanie koruny stromov, ktoré v nasledujúcich rokoch povedie k ich odumretiu,“ uvádza sa v závere znaleckého posudku.
Nedá sa očakávať, že by bolo možné pomôcť stromom so zredukovaným koreňovým systémom primeranou redukciou ich koruny a inými pestovateľskými opatreniami, lebo práve javory, o ktoré tu ide, majú zníženú schopnosť zaceľovania rán po orezávaní.
Mestská samospráva si uvedomuje, že výrub stromov, ktoré kolidujú s rekonštrukciou komunikácie, budú obyvatelia tejto ulice vnímať ako citeľnú stratu. Pre náhradnú výsadbu preto budú vybrané odrastené stromy vhodné do mestského prostredia, ktoré dokážu pomerne rýchlo nahradiť chýbajúcu vysokú zeleň. Na ujatie budú mať vytvorené lepšie podmienky ako mali ich predchodcovia. Vďaka novému systému odvodnenia zrážková voda z komunikácií neodtečie do kanalizácie, ale v maximálne možnom objeme bude zadržaná, aby mohla zavlažiť plochy zelene a ochladzovať ovzdušie. 
Riešenie otázky, či stromy môžu prežiť radikálne zásahy do koreňovej sústavy, spôsobilo tretie zdržanie stavebných prác. Prvé oneskorenie si už v začiatkoch vyžiadala realizácia hlavného vodovodu a vodovodných prípojok do rodinných domov, druhé bolo spôsobené spevňovaním podmáčaného a nestabilného podložia, ktoré nespĺňalo normou stanovené požiadavky na únosnosť.  
Mesto Trnava však vyvíja maximálnu snahu, aby bol vo finále časový sklz prác čo najmenší. Úseky cesty Špačinská – Robotnícka, resp. Pažitná – Slnečná budú v roku 2019 ukončené. Chodník pre peších na dolnej strane bude vydláždený. Na ostatných častiach miestnej komunikácie budú práce pokračovať v závislosti od klimatických podmienok. Keď teploty klesnú pod bod mrazu, bude stavba uzavretá a práce sa znova začnú 2. marca 2020.


Línia hranice budúceho obrubníka je vyznačená oranžovým sprejom.


Výkop pre obrubník musí mať hĺbku 70 cm. Vzhľadom na to, že jeho vonkajší okraj sa dotýka bázy kmeňa, prerušeniu koreňov by sa vyhnúť nedalo. 


 

Foto: JK, DB

29.11.2019 12:04

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?