Mesto Trnava

Najdôležitejšie informácie k predčasným voľbám

Predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky bol určený termín 30. septembra 2023. Do týchto volieb sa prostredníctvom štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických zaregistrovalo 25 kandidujúcich politických subjektov, ktoré sa budú uchádzať o hlasy voličov a miesta v parlamente.

Kto môže voliť

Oprávnení voliči, ktorými sú občania Slovenskej republiky vo veku 18 rokov (dovŕšený vek najneskôr v deň konania volieb), môžu voliť na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Kedy sa volí

Volebné miestnosti v jednotlivých volebných okrskoch sa pre voličov otvoria v sobotu 30. septembra o 7.00 h. Voliť bude možné do 22.00 h.

Kde sa volí

V Trnave bude zriadených 46 volebných okrskov. Zoznam kandidátov spolu s oznámením o čase a mieste konania volieb súčasne s uvedením prideleného volebného okrsku dostali Trnavčania v uplynulých týždňoch priamo do schránky.

Svoj okrsok si môžete nájsť aj online, stačí do vyhľadávania nižšie zadať ulicu a číslo vášho trvalého bydliska:

Čo si vziať so sebou

Po príchode do volebnej miestnosti sa volič preukáže okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu. Pokiaľ má vystavený hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym. Hlasovací preukaz si ponechá komisia.

Ako sa volí

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Voliči so zdravotným postihnutím

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky.

Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Nepoužité a nesprávne upravené hlasovacie lístky

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak spácha priestupok, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Ak nemôžete prísť osobne

Volič, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Ďalšie informácie

Všetko o predčasných voľbách do Národnej rady SR v Trnave nájdete na našej webstránke a ďalšie podrobnosti uvádza Ministerstvo vnútra SR.
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Ilustračné foto: Pixabay

12.9.2023 10:43

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová