Mesto Trnava

Návrhová časť plánu udržateľnej mobility sa bude prerokovávať online

Mesto Trnava pozýva záujemcov na verejné prerokovanie Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 o 13.00 h. Prvá polhodina bude venovaná prezentácii spracovateľa plánu, nasledovať bude diskusia plánovaná do 15.00 h.
Stretnutie sa bude konať online v aplikácii Microsoft Teams. Záujemcovia sa môžu pripojiť v daný čas kliknutím na odkaz

Plán mobility je strategickým dokumentom, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj vyváženého a efektívneho dopravného systému a zabezpečiť mobilitu a prístup obyvateľov k službám a infraštruktúre v meste a jeho okolí. Zámerom plánu udržateľnej mobility je aj podporiť rozvoj udržateľnejších a ekologicky priaznivejších druhov dopravy a tým znížiť negatívne vplyvy dopravy na kvalitu života a životného prostredia v Trnave.

Vypracovania plánu mobility sa môže aktívne zúčastniť aj široká a odborná verejnosť i zástupcovia mestských, regionálnych a štátnych orgánov. V tejto súvislosti pozývame záujemcov z radov verejnosti na verejné prerokovanie Návrhovej časti plánu udržateľnej mobility vypracovanej najmä na základe analytickej časti tohto plánu, ktorá posudzovala aktuálny stav dopravného systému mesta. Návrhová časť vychádza tiež z vízií a oblastí zmien, ktoré nastavili parametre pre rozvoj mobility na obdobie rokov 2025, 2030, 2040 s výhľadom až do roku 2050.

Návrhová časť plánu mobility sumarizuje poznatky dokumentov o rozvoji dopravnej infraštruktúry nielen na území mesta a jeho funkčnej oblasti, ale aj na území Trnavského kraja, pričom zohľadňuje aj celorepublikové stratégie. Na vypracovaní Návrhovej časti plánu udržateľnej mobility sa aktívne zúčastnili nielen zástupcovia samosprávy, ale aj združenie ZOMOT a oslovení boli aj odborníci na problematiku dopravného rozvoja mesta, ktorí svojimi skúsenosťami v jednotlivých odboroch dopravy prispeli k súčasnej podobe dokumentu.

Dokument s Návrhovou časťou PUM je k dispozícii na stiahnutie.
 Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

25.5.2021 13:35

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová