Mesto Trnava

Návrhy zmien územného plánu majú rozšíriť možnosti bývania a podporiť udržateľnú dopravu

Mestská samospráva zverejnila návrhy zmien územného plánu mesta týkajúce sa budúcej bytovej výstavby v piatich lokalitách a úprav v centrálnej mestskej zóne s cieľom vytvárať lepšie podmienky pre udržateľnú dopravu. Verejné prerokovanie navrhovaných zmien spojené s odborným výkladom sa uskutoční v stredu 25. septembra o 14.30 h v zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici. Pripomienky a stanoviská k navrhovaným zmenám môže verejnosť vyjadriť do 3. októbra 2019.

Mesto Trnava ako orgán územného plánovania sleduje v zmysle príslušného zákona, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola koncepcia územia navrhnutá. Mestské zastupiteľstvo povolilo spracovanie návrhov príslušných zmien v územnom pláne mesta Trnavy vzhľadom na požiadavky realizovať bytovú výstavbu v konkrétnych lokalitách a potrebu zapracovať podrobnejšie riešenia v rámci centrálnej mestskej zóny aj budúcej Obytnej zóny Trnava – Prúdy.

Návrhy zmien v súvislosti s bytovou výstavbou sa týkajú Alžbetinho parku na Ulici Ferka Urbánka, Ulice Pavla Mudroňa, Coburgovej, Hattalovej a Koniarkovej ulice. Plochy v ochrannom pásme Parku Janka Kráľa sú v príslušnom návrhu vymedzené výhradne pre parkovú zeleň.

Navrhované zmeny v centrálnej mestskej zóne majú napríklad umožniť vhodnejšie trasovanie mestskej autobusovej dopravy, zlepšiť možnosti parkovania vybudovaním viacpodlažných verejných parkovísk a rozšíriť sieť cyklistických trás prepojujúcich rôzne lokality mesta.

3.9.2019 17:24

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?