Mesto Trnava

Nové možnosti triedenia odpadu

Systematický zber elektroodpadu funguje na Slovensku od roku 2005. Občania majú možnosť bezplatne odovzdať staré, nepotrebné elektrospotrebiče (televízory, chladničky, práčky a pod.) v zberných dvoroch alebo v predajniach elektra, resp. pri zakúpení a donáške nového elektrospotrebiča. Triedenie drobného elektroodpadu a batérií však stále tvorí len malú časť objemu separovaného zberu. Malé elektrospotrebiče alebo batérie končia v zmesovom komunálnom odpade omnoho častejšie než väčšie druhy elektroodpadu, pretože sa pre ne na zberný dvor „neoplatí merať cestu“. Do kontajnera na komunálny odpad však nepatria. Mesto Trnava preto hľadá riešenia, ako sa s drobným elektroopadom vysporiadať.

Trnavská samospráva nadviazala spoluprácu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, resp. dodávateľom špeciálnych zberných nádob červenej farby, ktoré sú určené na malý elektroodpad a batérie. Slávnostné predstavenie nových kontajnerov sa bude konať za účasti primátora Trnavy Petra Bročku v stredu 9. novembra 2016 v pondelok 21. novembra 2016 (pozn. termín konania bol presunutý).

V rámci mesta bolo vytipovaných jedenásť lokalít, kde by nové kontajnery mali stáť. Ide o husto zaľudnené časti mesta s už existujúcimi stojiskami na separáciu iných zložiek komunálneho odpadu a taktiež okolie nákupných centier, aby boli smetné nádoby na očiach a ľahko dostupné čo najväčšiemu počtu obyvateľov.

Vybranými lokalitami v Trnave sú:

1. Parkovisko Halenárska/Dolnopotočná ulica (pri kontajneri na šatstvo)

2. Veterná ulica (pri novostavbách vedľa kontajnera na šatstvo s sklo)

3. Juraja Slottu (veľké pletivové stojisko)

4. Modranka, Dedinská ulica (pri COOP Jednota vedľa kontajnera na šatstvo)

5. Limbová ulica (pri nákupnom centre)

6. Zelenečská ulica (vedľa kontajnera na šatstvo)

7. Roh ulíc L. van Beethovena a J. G. Tajovského

8. Čajkovského (pletivové stojisko)

9. Botanická ulica (pred pletivovým stojiskom)

10. Kalinčiakova ulica (pletivové stojisko)

11. Ulica Terézie Vansovej (pri reštaurácii MERKUR, pri kontajneri na šatstvo)

O ďalších štyroch miestach sa ešte rokuje.

Do červených odpadových nádob bude možné vhodiť kalkulačky, rádiá, počítače a počítačové vybavenie, discmany, telefóny, videokamery, hodiny, hriankovače alebo menšie elektrické náradie, či hračky a podobne. Staré spotrebiče obsahujú nebezpečné, ale aj využiteľné materiály. Vďaka triedeniu a recyklácii starých spotrebičov chránime životné prostredie pred kontamináciou a nebezpečnými látkami, a súčasne šetríme prírodné zdroje. Recyklácia je environmentálne výhodnejšia než ťažba surovín.

Do červených kontajnerov však nepatria televízory a monitory, veľké domáce spotrebiče (chladničky, práčky, sporáky…), žiarovky a žiarivky, odpad, ktorý nie je elektroodpadom (tonery, CD, videokazety a iné záznamové médiá). Žiarivky obsahujú malé množstvo ortute, ktoré však nesmie uniknúť do ovzdušia. Súčasne sú krehké a v kontajneri by sa rozbili. Špeciálne nádoby na žiarivky nájdete v predajniach elektra alebo zberných dvoroch.

Separovaný zber nehradia občania poplatkami za odvoz smetí, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Preto je výhodné odpad separovať a tým vyprodukovať čo najmenej komunálneho odpadu, za ktorý mesto a občania platia zvlášť. Triediť odpad sa teda oplatí. A to doslovne - čím viac odpadu vytriedime, tým menej zmiešaného komunálneho odpadu vznikne a tým menej zaň zaplatíme.

Mnohí trnavskí občania už dávno poctivo plnia farebné kontajnery na separovaný zber a v domácnosti majú priehradky, kde odpad triedia čo najlepšie, aby mohol byť neskôr zrecyklovaný. Mnohí nad tým ešte len rozmýšľajú, no separácia odpadu im pripadá byť príliš namáhavá. Pre všetkých preto malá rekapitulácia: Čo kam patrí?

Modrý kontajner je určený na papier (noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené škatule, kartóny, zošity, strany z kníh, baliaci papier), ale nie na tvrdé knižné väzby, mastný, asfaltový či dechtový papier, plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Zelený kontajner je vyhradený na sklo, teda nevratné sklené fľaše od nápojov všetkých farieb, rozbité poháre či tabule skla, nepatrí však do neho porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo. Vratné fľaše patria späť do obchodu!

Žltý kontajner je na plasty, teda obaly z kozmetiky, z pracích či čistiacich prostriedkov, na čisté tégliky od jogurtov, tetrapaky, stlačené pet fľaše či obaly z CD, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, nepatria do neho mastné obaly so zvyškami jedla alebo zvyškami nebezpečných látok (olejov, farieb), novodurové rúrky, podlahové krytiny.

A ešte jedna dôležitá informácia o odpadoch. Je jeseň, obdobie, kedy sa poctiví šoféri pripravujú na zimu a „prezúvajú“ pneumatiky. Oproti vlaňajšku však došlo k zmene zákona a ojazdené letné pneumatiky už nie je možné zaniesť na zberné dvory. Čo teda s nimi?

Tak ako musia žiarivky zbierať v obchodoch s elektrotovarom, sú i autoservisy, pneuservisy aj predajne (dokonca aj internetoví distribútori) povinní bezplatne vziať od občanov pneumatiky. A to dokonca aj v prípade, že ste si ich u nich nezakúpili. Pneumatiky teda nepatria do zberných dvorov ani na nelegálne skládky, ale distribútorom a predajcom, ktorí sú zo zákona povinne zmluvne zaviazaní vracať tento odpad spracovateľom. V prípade, že niekto vyhodí nepotrebné pneumatiky na verejné priestranstvo, budú odstránené na náklady mesta, čo znamená, že likvidáciu takejto čiernej skládky zaplatia v konečnom dôsledku daňoví poplatníci.

26.10.2016 23:35

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?