Mesto Trnava

Nový návrh VZN prináša reguláciu parkovania na Špíglsál a časť sídliska Družba

Regulácia parkovania, ktorú mesto zaviedlo v prvých dvoch rezidentských zónach na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej a vo vnútroblokoch na Spartakovskej, priniesla v krátkom čase výsledky. Počet áut v týchto lokalitách sa znížil, vďaka čomu majú domáci vyššiu šancu zaparkovať pri svojom bydlisku. Samospráva má v úmysle rozšíriť reguláciu aj do ďalších častí mesta, ktoré čelia problémom v statickej doprave.  

Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom bude rokovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v utorok 26. apríla 2022, by mali v Trnave k 1. júlu 2022 vzniknúť tri nové rezidentské zóny:

  • Zóna R3 (Tehelná, Hlboká, Bučianska, V jame),  
  • Zóna R4 (Hospodárska, Hodžova, Kalinčiakova, Ferka Urbánka, A. Sládkoviča, Študentská, Juraja Fándlyho),  
  • Zóna R5 (Andreja Hlinku, Komenského, Ferka Urbánka, Boženy Němcovej, Parková, Bradlanská, A. Sládkoviča, Eleny Maróthy Šoltésovej, Tomášikova, Študentská, Petra Pazmáňa, Františka Veselovského, Vladimíra Roya, Jána Sambucusa, Štefana Cyrila Parráka, Juraja Fándlyho).  


O pripravovaných zmenách bude mesto komunikovať aj priamo s obyvateľmi dotknutých zón a to prostredníctvom výborov mestských časti. VMČ Stred (zóny R4 a R5) organizuje stretnutie vo štvrtok 21. apríla o 17.00 h v zasadačke mestského zastupiteľstva na Hlavnej 1 a VMČ Východ (Zóna R3) sa stretne v ten istý deň, 21. apríla o 17.00 h v malometrážnych bytoch na Ulici V. Clementisa.  

Sadzby parkovného pri všetkých formách úhrady (SMS správy, webová aplikácia DataMesta, parkovacie automaty a parkovacie karty) by mali byť na Družbe v zónach R3 a R4 rovnaké, ako sú v R1 (sídlisko Ľ. Podjavorinskej), resp. R2 (vnútrobloky na Spartakovskej). Totožná má byť aj doba spoplatnenia – nonstop počas celého dňa, keďže sú tieto lokality zaťažené parkujúcimi vozidlami v dennom i nočnom čase  

V Zóne R5, teda na Špíglsáli, sú navrhované ceny nižšie a platiť by sa tam malo iba v pracovných dňoch medzi 8.00 a 18.00 h.

Návrh VZN rešpektuje princíp možnosti parkovania v susedných rezidentských zónach. Znamená to, že ak zaplatíte parkovanie v jednej rezidentskej zóne, ste oprávnený v rámci doby úhrady parkovať aj vo vedľajšej rezidentskej zóne. Výnimkou je Zóna R4, kde budú okrem rezidentov R4 môcť parkovať iba držitelia parkovacej karty REZIDENT ZÓNY R5.
Úhrada parkovného v ktorejkoľvek rezidentskej zóne bude vodičom umožňovať parkovanie v danom čase aj Zóne B. Znamená to napríklad, že držitelia karty REZIDENT ZÓNY majú parkovanie v Zóne B na celý rok zdarma.

Tak, ako je tomu v existujúcich zónach R1 a R2, budú mať aj držitelia karty REZIDENT ZÓNY R3, R4 aj R5 nárok na 48-hodinový kredit na rok na bezplatné parkovanie pre svoje návštevy. Tento kredit je možné uplatniť si prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.trnava.sk. Túto možnosť majú aj rezidenti, ktorí nevlastnia auto, stačí požiadať o vydanie karty NÁVŚTEVA ZÓNY za jedno euro.  

V prípade, že poslanci mestského zastupiteľstva návrh schvália, príde tiež k ďalšiemu rozšíreniu Zóny B. Má sa do nej začleniť časť parkovacích miest na Starohájskej (popri ceste od križovatky Hlbokej so Starohájskou po križovatku Starohájska/Vladimíra Clementisa). Zóna B, ktorá slúži ako možnosť lacného parkovania neďaleko centra mesta, je spoplatnená iba v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h.   

Návrh VZN okrem toho navrhuje aj rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom parkovacej karty REZIDENT ZÓNY. Mali by na ňu nárok aj manželky a manželia, ktorí spolu s oprávnenými osobami podľa VZN č. 566 užívajú dané vozidlo spoločne na základe bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Návrhy nových rezidentských zón:

5.4.2022 22:04

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová