Mesto Trnava

O hlasovací preukaz k voľbám prezidenta SR môžete požiadať od stredy 7. februára

Ak volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb sa nemôže zúčastniť volieb vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní pred termínom konania volieb, t. j. 7. februára 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, aj v tom, v ktorom bol volič zapísaný v zozname voličov pred vydaním hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr do 22. marca 2024) v úradných hodinách. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne; pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. apríla 2024.
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konaní volieb (t. j. najneskôr do 4. marca 2024); pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo - v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr do 4. marca 2024); pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr do 22. marca 2024) pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. apríla 2024.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Žiadateľovi bude hlasovací preukaz doručený na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk“.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Prezidenta Slovenskej republiky nie je možné voliť zo zahraničia, teda prostredníctvom „Voľby poštou“, tak ako to umožňuje legislatíva v prípade volieb do Národnej rady SR. Prezidenta občania volia iba na území Slovenskej republiky.

Viac informácií k voľbám nájde v sekcii Voľby prezidenta SR.

Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mestský úrad v Trnave
Ohlasovňa pobytu
Trhová ulica 3
917 71 Trnava
e-mail: hlasovaci.preukaz@trnava.sk
tel. kontakt: 033/3236 184

Úradné hodiny na Ohlasovni pobytu:

Pondelok: 8.00 – 11.30 h, 12.30 – 16.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.30 h, 12.30 – 17.00 h
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 – 11.30 h, 12.30 – 14.00 h


7.2.2024 9:00

Komentárov: 0