Mesto Trnava

Občania sa môžu zoznámiť aj s návrhom obnovy dvorov na Hospodárskej a vyjadriť svoje pripomienky

Cieľom mesta je postupne revitalizovať aj štyri dvory na Hospodárskej ulici medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou. Projektantka predstaví rozpracovaný návrh na verejnom stretnutí v utorok 5. novembra o 17.00 h na radnici, kde budú môcť obyvatelia tejto lokality vyjadriť svoje podnety a pripomienky.
Návrh má vytvoriť podmienky na oddychovo-spoločenské aktivity pre všetky vekové kategórie ľudí s rôznymi záujmami a potrebami. Priestor by mal reflektovať súčasné požiadavky adaptácie mesta na zmeny klímy, manažment dažďovej vody a prírode blízke riešenia aj starostlivosť o vegetáciu.
Počíta sa s obnovou dvoch detských ihrísk s interaktívnymi hracími prvkami aj pre deti s telesným postihnutím, vrátane oplotenia a mobiliáru pre rodičov. Bezpečnostná dopadová zóna by mala mať gumový, vodu prepúšťajúci povrch.
Pre dospelých budú fitnes alebo workoutové prvky, lavičky a uvažuje sa tiež o piknikových setoch a pergolách na vertikálnu zeleň tam, kde chýba tieň stromov alebo treba vizuálne rozčleniť priestor. Do koncepcie navrhovaného ozelenenia mesto požaduje začleniť všetky pôvodné dreviny, ktoré budú v dendrologickom prieskume vyhodnotené ako perspektívne, ošetriť ich a doplniť výsadbou mladých, atraktívnych a dlhovekých stromov znášajúcich horúčavy a sucho. Súčasťou projektu má byť aj návrh obnovy predzáhradiek bytových domov podľa odporúčaní občanov.
Mobiliár by mal byť ľahko udržiavateľný a odolný proti útokom vandalov. Nové spevnené plochy majú byť navrhnuté len v nevyhnutnom rozsahu s uplatnením vodu prepúšťajúcich povrchov a bezbariérovými úpravami.
Pripravuje sa už aj revitalizácia prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici od železničnej stanice po Sládkovičovu ulicu, o ktorej sme informovali minulý rok. Na revitalizáciu dvora A už získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu a práce by sa mohli začať na budúci rok.


 

29.10.2019 16:40

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová