Mesto Trnava

Obyvatelia Okružnej na verejnom stretnutí pripomienkovali pripravovaný projekt obnovy vnútrobloku

Participatívne plánovanie revitalizácie vnútrobloku na Okružnej ulici sme odštartovali vo februári tohto roka. Momentálne sa nachádzame vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Podklady k projektu boli zostavené na základe návrhov a požiadaviek obyvateľov tejto lokality na verejnom stretnutí aj spätnej väzby z dotazníkov, ktoré sme distribuovali do domácností i zverejnili v online podobe.
Záujemcovia sa mohli s projektovou dokumentáciou oboznámiť na druhom verejnom stretnutí v pondelok 31. júla 2017. Účastníci stretnutia sa rozdelili do dvoch pracovných skupín a diskutovali o navrhovaných zmenách. Na ich otázky odpovedali zástupcovia mesta i autori projektu; relevantné pripomienky občanov budú po zvážení projektantmi zapracované do ďalšej verzie dokumentu.
Podľa aktuálnej verzie projektovej dokumentácie bude existujúci val po obvode dvora zachovaný a zabezpečí pohyb detí v bezpečnej vzdialenosti od parkoviska. V strede dvora budú vymenené stožiare verejného osvetlenia, pribudnú nové reflektory nasmerované na herné prvky a parkovisko.

Val po obvode dvore je prirodzenou prekážkou medzi pohybom detí a pohybom áut na parkovisku

Na mieste budú dosadené tri typy trávnatých povrchov: pobytový (v strede dvora na rekreačné využitie), lúčny (bližšie k bytovkám) a parkový. Prechodové plochy budú vybudované z minerálneho betónu, ktorý dokáže prepustiť asi 20 % dažďovej vody.
Čo sa týka detského ihriska, niektoré staršie herné prvky budú repasované, pribudnú i nové pre deti do 6 rokov i tie staršie. Malí Trnavčania sa vyšantia na priestorovo tvarovaných plochách s lezeckými úchytmi a ďalšími vloženými hernými prvkami. Herné zóny dostanú gumový podklad a rodičia budú môcť na svoje deti na ihrisku dohliadať z neďalekej zóny s petangom či workoutovými prvkami a sedením.

Herné prvky ihriska budú repasované a pribudnú aj nové


Obyvateľov tejto lokality určite poteší aj grilovacia plocha v juhozápadnom rohu pod svahom; zaujímavým riešením sú aj pódiové stupne nad ňou a piknikovým sedením.
Plánované úpravy zelene zahŕňajú výsadbu mladých stromov (pagaštanov, malých a stredne veľkých neplodiacich okrasných hrušiek a čerešní), ktoré budú umiestňované tak, aby tienili príliš slnečné plochy. V predzáhradkách budú dosadené solitérové kríky plodiace chutné jedlé plody, pri výmenníkovej stanici vyrastie živý plot, ktorý bude slúžiť ako zábrana pri parkovisku. Zdravotný stav javora rastúceho na tomto mieste posúdi arborista na základe merania zvukovým tomografom a podľa výsledku merania rozhodne o jeho zachovaní a ošetrení, prípadne výrube. Na celej ploche sa odstránia len tie stromy, ktoré arborista označí ako neperspektívne. Pri vstupe do dvora na severozápadnej a východnej strane pokvitnú trvalkovo-kvetinové záhony.
Medzi pripomienky k vypracovanému projektu patrilo napríklad rozdelenie pieskoviska na zónu na samotné hranie a dopadovú plochu pre šmykľavku, prerozdelenie štyroch cyklostojanov na dve dvojice v rohoch dvora či presun lavičky pri ihrisku pre staršie deti ďalej od bytovky.

Občania sa na stretnutí zhodli, že namiesto spevnených plôch, ktoré navrhli projektanti, si želajú využiť finančné prostriedky na viac herných prvkov pre deti i cvičebné stroje pre dospelých. Ich prianím je rešpektovať pri ich osádzaní blízkosť a súkromie ľudí z bytového domu, ktorý je ihriskovej časti najbližšie. Uvítali by tiež možnosť prekrytia pieskoviska na ochranu pred mačkami.

Brainstorming obyvateľov

Okrem toho žiadajú premiestniť stromy zo severovýchodu na západ a juhozápad, ktoré nie sú chránené tieňom paneláku. Možnosť výsadby na vale závisí na výsledkoch sondy, ktorá prezradí jeho presné zloženie.
Na jednej strane by si rezidenti želali viac lavičiek a piknikové sedenie, na druhej strane sa obávajú hluku, ktorí by robili skupinky tráviace tu čas po zotmení. Želali by si aspoň jednu kameru v rohu dvora. Potešila by ich ešte pitná fontánka či vodná hmla, niektorí z nich požadujú na toto miesto zákaz vstupu so psom. Projekt obnovy vnútrobloku by mal okrem iného vyriešiť aj problémy so stojatou vodou na niektorých miestach, pošliapanú zeleň medzi bytovkami a nedostatočné množstvo smetných košov.
Na tento projekt vyhradila trnavská samospráva 180 000 eur.

Rozpracovaný koncept projektu

 Pracovná verzia_ grafický koncept s lokalitným programom

Vizualizácie vnútrobloku s hernými prvkami a novou zeleňou

 

 

 

7.8.2017 10:49

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?