Mesto Trnava

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava upozorňujú na nebezpečenstvo vzniku požiarov v období dlhotrvajúceho suchého počasia a vyzývajú k dodržiavaniu základných povinností súvisiacich s pohybom v prírode.

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:
•    nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť;
•    využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné;
•    neodhadzovať neuhasené cigarety;
•    nedovoľovať deťom hry so zápalkami;
•    rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.);
•    v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už v obci, alebo u správcu lesa.

Upozorňujeme spoluobčanov, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, používanie otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, je v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331 €. Tieto činnosti bývajú pravidelne kontrolované zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

V roku 2018 nevznikli na území Trnavského okresu žiadne požiare. Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov zostal v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.
 


ilustračné foto, zdroj: internet

27.6.2019 11:18

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?