Mesto Trnava

Od 1. januára budeme triediť kuchynský bioodpad

Kam vyhadzujete šupy zo zeleniny, nedojedené jedlo či potraviny po záruke? Pokiaľ na záhrade nemáte kompostovisko alebo domáci vermikompostér, vaše kuchynské zvyšky s najväčšou pravdepodobnosťou putujú do zmesového odpadu. Ten potom končí priamo na mestskej skládke na Zavarskej ceste a deň za dňom ju zväčšuje.

Skládkovanie je z ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom. Bioodpad na skládke vytvára skleníkové plyny (najmä metán) a znečisťuje povrchové a podzemné vody, pôdu i ovzdušie. Jeho podiel v komunálnom odpade je teda nevyhnutné znížiť, ideálne úplne eliminovať. Slovenská republika od 1. januára 2021 zavádza novelu zákona o odpadoch, ktorá okrem iného prináša samosprávam povinnosť zberu kuchynského bioodpadu.

Čo to presne znamená? Tak, ako triedime plasty, papier, sklo či kov, budeme separovať aj to, čo vyhodíme v kuchyni. Napríklad starý chlieb, vaječné škrupiny, kosti z vývaru alebo pokazený jogurt – to všetko pôjde do samostatnej smetnej nádoby.

V Trnave pribudne štyridsať 120-litrových hnedých odpadových nádob na kuchynský bioodpad. Budú určené na tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe a znehodnotené potraviny. Okrem toho sa sem budú dať vyhodiť aj zvyšky kvetov a rastlín. Nádoby sa budú vyprázdňovať dvakrát týždenne. Ich veko je uspôsobené na to, aby sa automaticky zatváralo a chránilo obsah nádoby pred hlodavcami.

Nové kontajnery budú v prvej etape prioritne určené pre obyvateľov bytových domov, keďže ľudia žijúci v rodinných domov majú na nakladanie s kuchynským odpadom viac možností – kompostovanie, domáce zvieratá či BRKO (na šupy z ovocia a zeleniny). Presný zoznam lokalít s novými hnedými nádobami bude zverejnený čoskoro. Kuchynský bioodpad bude možné odovzdať aj na zberných dvoroch v meste, ako je to aj pri ostatných druhotných surovinách.


Nové hnedé odpadové nádoby s objemom 120 litrov budú označené takýmito nálepkami.

Mesto Trnava bude začiatkom roka do prvých 10 000 domácností distribuovať špeciálne košíky a balíky biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad. V prvej fáze pôjde o domácnosti na vytipovaných sídliskách v meste.

Dvadsaťpäť vreciek v balíku vystačí zhruba na štvrť roka. Perforovaný košík je vyrobený tak, aby spoločne s použitím dodaného vrecka minimalizoval zápach a redukoval rozmnožovanie drobného hmyzu. Jeho rukoväť má unikátny dezinfekčný povrch COPPTECH, ktorý výrobca otestoval aj na prežívanie nového koronavírusu,

Vrecká, ktoré občania od samosprávy dostanú, sú jediným obalom, v ktorom môže byť kuchynský bioodpad vyhodený do hnedej nádoby. Ostatné obaly sú neprípustné, pretože znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej spracovávať. Druhou možnosťou je vyhadzovať kuchynský odpad bez obalu, teda zbierať ho napr. vo vedierku, ktoré po vysypaní odpadu do hnedej nádoby použijete znova.


Gastroodpad sa bude vyhadzovať buď v kompostovateľnom vrecku, ktoré občanom dodá mesto, alebo priamo z nádobky, ktorú si doma na tento účel vyčleníte.

Vyzbieraný gastroodpad poputuje do bioplynovej stanice, samospráva však pripravuje projekt novej mestskej kompostárne, kde sa bude v budúcnosti kuchynský bioodpad zhodnocovať.

A čo po vytriedení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vlastne ostane v komunáli? Použité papierové utierky, vreckovky, plienky a podobné veci, ktoré sa nedajú ďalej separovať, resp. využiť. Všetok ostatný odpad skončí v príslušných nádobách triedeného zberu. Je teda zjavné, že množstvo komunálneho odpadu výrazne klesne a smetná nádoba naň sa bude plniť oveľa pomalšie.

S ohľadom na tento fakt upravilo Mesto Trnava limit zmesového komunálneho odpadu zo štyroch litrov na osobu na dva litre. Zmenu odhlasovalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava na svojom decembrovom rokovaní prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia o komunálnych odpadoch v Trnave. VZN súčasne mení aj frekvenciu vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov z týždennej na dvojtýždennú.

„Naším cieľom je zefektívniť zber zmesového komunálneho odpadu vzhľadom na to, že separovaním vieme jeho podiel podstatne znížiť, častejší vývoz komunálu by bol preto nadbytočný,“ vysvetľuje viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. „Okrem toho sa nám týmto spôsobom podarí ušetriť viac než 120 000 eur ročne, ktoré investujeme jednak do novej služby zberu kuchynského bioodpadu u a zároveň tým vykryjeme rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta v odpadovom hospodárstve, kde sme zatiaľ stále v mínuse.“

Samospráva pripravuje informačnú kampaň, ktorá obyvateľom mesta uľahčí orientáciu v pripravovaných zmenách a pomôže im s praktickou stránkou triedenia odpadu rôznych druhov.

Čo patrí do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:

 • neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
 • starý chlieb a pečivo,
 • mliečne výrobky,
 • vajcia a vaječné výrobky,
 • potraviny po záručnej dobe,
 • znehodnotené potraviny,
 • nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera,
 • šupy z ovocia a zeleniny,
 • zvyšky z kvetov a rastlín.

Čo sem nepatrí:

 • plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály,
 • použité jedlé oleje a tuky,
 • zmesový komunálny odpad,
 • nebezpečný odpad (oleje, farby a iné).

Čo všetko môžeme vytriediť, aby nám ostalo čo najmenej komunálneho odpadu?

Všetky uvedené druhy odpadu je možné odovzdať aj na zberných dvoroch.

10.12.2020 18:21

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová