Mesto Trnava

Od apríla bude prístup autom k splavu a depu v Kamennom mlyne povolený iba pre záhradkárov

Dve prístupové cesty v záhradkárskych osadách v Kamennom mlyne budú od 1. apríla 2021 definované ako zóny s dopravným obmedzením. Jedna z nich vedie od parkoviska k splavu, druhá smeruje od reštaurácie k bývalému železničnému depu. Po novom budú mať motorové vozidlá na týchto miestach zákaz vjazdu i státia. Majitelia a nájomcovia nehnuteľností v týchto záhradkárskych lokalitách budú môcť požiadať o povolenie vjazdu. 

Oba úseky dostali nedávno nový povrch a sú častou trasou cyklistov, korčuliarov i peších. Dôvodom úpravy dopravnej situácie je väčšia bezpečnosť a minimalizovanie motorovej dopravy v týchto oddychovaných lokalitách uprostred zelene. Na uvedených miestach pribudne dopravné značenie.  

Majitelia a nájomcovia nehnuteľností majú možnosť dostať súhlas na vjazd, resp. státie pre jedno vozidlo v zóne, kde sa ich nehnuteľnosť nachádza, pokiaľ najneskôr jeden pracovný deň pred plánovaným vstupom pošlú žiadosť na e-mailovú adresu zonysobmedzenim-suhlas@trnava.sk, príp. ju doručia poštou alebo osobne (počas uzavretia Mestského úradu v Trnave kvôli preventívnym opatreniam na tento účel slúži schránka na dokumenty pred budovou na Trhovej 3). Súhlas bude platný maximálne jeden rok, vydávať ho bude odbor dopravy MsÚ, v niektorých prípadoch Mestská polícia mesta Trnava.  

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webstránke trnava.sk. Pokiaľ ho žiadateľ nevyužije a pošle iba e-mail, príp. list, je potrebné, aby text obsahoval nasledovné:

  • osobné údaje žiadateľa + kontakt (telefón, e-mail),
  • obojstranná fotokópia osvedčenia o evidencii (časť I.), alebo osvedčenie o evidencii,
  • číslo listu vlastníctva alebo kópia nájomnej zmluvy, príp. inej listiny na overenie vzťahu k nehnuteľnosti

K žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu oboch strán technického preukazu vozidla a číslo parcely nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ v danej zóne vlastní alebo si prenajíma, príp. číslo listu vlastníctva na overenie vzťahu k nehnuteľnosti, resp. kópiu nájomnej zmluvy. Súhlas na vjazd a státie v zónach s dopravným obmedzením bude neprenosný, platiť bude len pre konkrétne vozidlo na základe jeho EČV.  

Pokiaľ je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, je podmienkou vydania súhlasu ich vzájomná dohoda, v ktorej s vjazdom do danej zóny vozidlom jedného zo spoluvlastníkov vysloví súhlas nadpolovičná väčšina (vypočítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov). Táto dohoda musí mať písomnú formu a je potrebné ju priložiť k žiadosti.  

Udelený súhlas bude zaevidovaný v informačnom systéme samosprávy, kde ho v prípade kontroly vozidla overia príslušníci mestskej polície. Prvé dva mesiace sú prechodné – samospráva dáva záhradkárom časovú rezervu na vybavenie žiadosti. Od júna začne mestská polícia za vjazd, resp. státie v uvedených zónach bez súhlasu udeľovať sankcie.


Na cestičkách k splavu a depu v Kamenáči budú od apríla autá zakázané, záhradkári môžu požiadať o výnimku na jedno auto

27.3.2021 11:09

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová