Mesto Trnava

Od stredy bude možné zapísať prvákov do základných škôl elektronickou formou

Avizované online prihlášky, prostredníctvom ktorých bude možné zapísať deti do 1. ročníka základných škôl v pôsobnosti Mesta Trnava bez osobnej návštevy školy, budú na webstránkach jednotlivých ZŠ zverejnené od zajtra, stredy 15. apríla 2020. Vyplnenú prihlášku, ktorú podpísali obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, je potrebné zaslať poštou na adresu školy do 29. apríla 2020, prípadne naskenovať či odfotografovať a poslať ju škole e-mailom s predmetom „Zápis do 1. ročníka“.

V prípade, že rodičia nemajú možnosť prihlášku vytlačiť, môžu napísať na papier čestné vyhlásenie v mene oboch zákonných zástupcov, naskenovať ho, resp. odfotografovať a poslať škole e-mailom (s predmetom „Zápis do 1. ročníka“) alebo poštou. Vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na webstránke mesta trnava.sk.

Pokiaľ nie je možné z technických alebo iných príčin vyplniť online prihlášku a odoslať potrebné dokumenty, môžu prísť rodičia do školy osobne (bez dieťaťa) 27. a 28. apríla medzi 13.00 a 16.00 hod. a 29. apríla od 9.00 do 12.00 hod.

Počas osobného zápisu je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny: mať zakryté horné dýchacie cesty rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, priniesť si vlastné pero, použiť rukavice, vstupovať do miestnosti po jednom a dodržiavať potrebný odstup.

„Na prihláške sú potrebné podpisy oboch zákonných zástupcov. Ak príde len jeden z nich, musí priniesť čestné vyhlásenie druhého zákonného zástupcu o súhlase so zapísaním dieťaťa do základnej školy,“ upresnil Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave.

Dieťa musí byť do prvého ročníka základnej školy prihlásené aj v prípade, že bude mať odloženú povinnú školskú dochádzku na školský rok 2020/2021. Ak o odklad rodičia požiadajú, nebudú sa povinné súčasti žiadosti (odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) vyžadovať hneď pri zápise. Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ich stačí doložiť najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

14.4.2020 17:04

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová