Mesto Trnava

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi je potrebné vychádzať z ustanovení a z požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti ochrany pred požiarmi.

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi plnia úlohy aj obce, a to:

  • vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a 37 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;
  • preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci;
  • prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.

Odporúčajúce ustanovenia:

  • zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov;
  • zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody;
  • Medzi jednu z vhodných foriem preventívno-výchovného pôsobenia na širokú verejnosť na úseku ochrany pred požiarmi stále patrí aj vysielanie relácií v miestnych rozhlasoch. Tieto relácie je zvlášť účinné vysielať v jarnom období prípadne v čase dlhotrvajúceho horúceho a suchého počasia a na vývesnej tabuli obce.

V prípade vzniku požiarov lesných porastov v ťažko prístupných lokalitách si tieto vyžadujú nasadenie špeciálnej hasičskej techniky a väčšieho počtu zasahujúcich osôb. Na základe týchto skutočností, veríme že obecné úrady budú naďalej organizovať pomoc z radov občanov, ktorá je tak potrebná pri lokalizácii a likvidácii lesných požiarov.

Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov.

Ilustračné foto: www.pixabay.com 

15.3.2023 13:48

Komentárov: 0