Mesto Trnava

Participatívne plánovaný dvor č. 1 na Zátvore sa stane realitou

Zámer humanizácie obytného priestoru na Zátvore (tzv. dvor č. 1), ktorý sa začal v roku 2017 spoluprácou samosprávy a občanov, nadobúda reálne kontúry. Do návrhu novej podoby vnútrobloku boli zapojení samotní obyvatelia tejto lokality i široká verejnosť. V rámci participatívneho plánovania sa mohli Trnavčania vyjadriť v dotazníkoch i na verejnom stretnutí k tomu, ako by mal tento priestor vyzerať a čo v ňom potrebujú.

Medzi najčastejšie požiadavky patrili herné prvky pre deti, posedenie v tieni i na slnečných miestach, a doplnenie novej zelene. Tieto priania sa podarilo preniesť do výsledku, ktorý tamojším obyvateľom rôzneho veku poskytne možnosť príjemného trávenia voľného času.

Medzi bytovkami vznikne ihrisko pre deti do 6 rokov s originálnymi, pestrými hernými prvkami. Jeho povrch bude tvoriť farebná liata guma, ihrisko bude oplotené. Nebudú chýbať lavičky, stôl s lavicami a stojan na bicykle.

Miesto na oddych tu nájdu i starší. Pribudne mestský mobiliár (o. i. dva drevené piknikové stoly s lavicami) a tieniaca konštrukcia, pozdĺž komunikácií a parkovísk sa vysadia stromoradia (spolu až 39 stromov) a živé ploty. Tie budú dosadené aj pred bytovými domami, priestor spestria i dva kvetinové záhony v tvare trojuholníka. Plochu zelene zväčší obnovený parkový trávnik.

Počíta sa aj s opatreniami na zníženie hluku a umiestnením prirodzených krajinných prvkov, na mieste sa taktiež zavedie osobitný manažment dažďovej vody.

Aktuálne je projekt v štádiu verejného obstarávania. Po úspešnom výbere zhotoviteľa majú práce na revitalizácii vnútrobloku trvať tri mesiace. Celkový rozpočet projektu je 188 533 eur, pričom Mesto Trnava získalo v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému 2014 – 2020 nenávratný finančný príspevok vo výške 179 106,35 eur.

23.8.2019 13:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?