Mesto Trnava

Podanie daňového priznania na rok 2011

KTO musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2011? (daňové priznanie = DP)

- vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2010 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, dedičstvom, darovaním a pod.), a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2010,
- vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu oproti roku 2010, napr. zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.

AKO si uplatniť nárok na zníženie dane z nehnuteľností?

PODANÍM ŽIADOSTI
- vlastníci nehnuteľností, ktorí si budú uplatňovať nárok na zníženie dane prvýkrát v roku 2011,
- vlastníci nehnuteľností, ktorí si uplatnili nárok na zníženie z titulu hmotnej núdze v roku 2010, ak sú naďalej v hmotnej núdzi.

AKO podať DP alebo žiadosť na zníženie dane?

NA TLAČIVE, ktoré získate:
- v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ulici,
- na internetovej stránke www.trnava.sk
KEDY podať DP alebo žiadosť na zníženie dane?

DO 31. JANUÁRA 2011
- osobne do podateľne na Mestskom úrade na Trhovej ulici,
- poštou na adresu Ekonomický odbor, MsÚ, Trhová 3, 917 71 Trnava,
- osobne do kancelárie prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ulici (v prípade potreby konzultácie).

KEDY treba predložiť doklad o vlastníctve – LIST VLASTNÍCTVA?

- keď podávate DAŇOVÉ PRIZNANIE
- keď žiadate o ZNÍŽENIE DANE

KDE hľadať informácie o SADZBÁCH dane z nehnuteľností?

VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ je dostupné:
- v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ulici,
- na internetovej stránke www.trnava.sk,
- na vývesnej tabuli pred Mestským úradom na Trhovej ulici.

AKO sa dozviete výšku dane a splatnosť?

Z PLATOBNÉHO VÝMERU, ktorý daňovníkovi správca dane zašle v roku 2011.

KEDY uhradiť daň z nehnuteľností?

PO PREVZATÍ PLATOBNÉHO VÝMERU na rok 2011, prípadne priebežne na základe platobného výmeru roku 2010, ak nenastala žiadna zmena.

AKO uhradiť daň z nehnuteľností?

- prevodným príkazom na účet mesta,
- platbou v hotovosti v pokladnici MsÚ, Trhová ulica,
- platobnou kartou v pokladnici MsÚ, Trhová ulica,
- poštovným peňažným poukazom (vydaný na požiadanie).

12.1.2011 14:34

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?