Mesto Trnava

Podrobnosti o Tradičnom trnavskom jarmoku 2013

Tradičný trnavský jarmok sa uskutoční v dňoch od štvrtka 12. 9. 2013 do nedele 15. 9. 2013 v lokalite ulíc Hlavná, Dolné bašty, Paulínska, Dolnopotočná, Hviezdoslavova, Trojičné námestie, Športová, A.Malatinského, Trhová, Divadelná, Radlinského, Vajanského, Hviezdoslavova, Františkánska, Pekárska, Bernolákov park. Stánky s predvádzaním výroby ľudovo-umeleckých výrobkov v spojení s predajom budú umiestnené v lokalite Trojičného námestia, na Hlavnej, Divadelnej, Františkánskej, Pekárskej, Hviezdoslavovej a v parku Antona Bernoláka.
Komerční predajcovia a komerční predajcovia ľudovoumeleckých výrobkov budú umiestnení v lokalitách ulíc Dolné bašty, Paulínska, Dolnopotočná, ako aj v drevených stánkoch na Radlinského ulici.
Občerstvovacie centrá budú umiestnené na Ulici Vajanského – pri budove „agris-u“ a pri Bernolákovej bráne. K stánkom v týchto lokalitách budú umiestnené party stany na prekrytie sedenia a stoly a lavice.
Atrakcie ľudovej technickej zábavy (ĽTZ) budú umiestnené na verejných priestranstvách ulíc Dolnopotočná (parkovisko) a na pozemku v súkromnom vlastníctve na ulici Paulínska a Dolné bašty (Orolská záhrada).

Počas konania TTJ 2013 bude zabezpečený kultúrny program. Kultúrny program TTJ 2013 bude aj v tomto roku rozšírený o projekt Stredovek pod hradbami – prierez historickým táborením. Ide o dvojdňové podujatie, ktoré sa bude konať v Bernolákovom sade (piatok, sobota). Centrum kultúrneho programu – populárne hudobné skupiny, umelci budú sústredení na Trojičnom námestí – na hlavnom pódiu.

Mapku s rozmiestnením jarmočniska máme zverejnenú na našom webovom portáli.

Povolený čas predaja komerčných predajcov a ľudovoumeleckých remeselníkov:
12. 9. 2013 (štvrtok)    od 8.00 do 20.00 hod.     
13. 9. 2013 (piatok)    od 8.00 do 21.00 hod.             
14. 9. 2013 (sobota)    od 8.00 do 21.00 hod.    
15. 9. 2013 (nedeľa)    od 8.00 do 18:00 hod.   

Povolený čas predaja v stánkoch s občerstvením, predaj balónikov, cukrovej vaty, pukancov a tekvicových jadierok:
12. 9. 2013 (štvrtok)    od 8.00 do 22.00 hod.    
13. 9. 2013 (piatok)    od 8.00 do 24.00 hod.    
14. 9. 2013 (sobota)    od 8.00 do 24.00 hod.    
15. 9. 2013 (nedeľa)    od 8.00 do 21.00 hod.   

Povolený čas prevádzky atrakcií ĽTZ:
12. 9. 2013 (štvrtok)    od 8.00 do 22.00 hod.    
13. 9. 2013 (piatok)    od 8.00 do 22.00 hod.    
14. 9. 2013 (sobota)    od 8.00 do 22.00 hod.    
15. 9. 2013 (nedeľa)    od 8.00 do 21.00 hod.    

Z dôvodu konania Tradičného trnavského jarmoku bude v termíne od 10. 9. 2013 (utorok) od 22.00 hod do 15. 9. 2013 (nedeľa) do 22.00 hod. vykonaná úplná uzávierka miestnych komunikácií – Hlavná, Paulínska, Dolné bašty, Dolnopotočná, Športová, Hviezdoslavova, časť ulice Františkánska, Divadelná, časť ulice Pekárska, Vajanského, časť Radlinského a Trojičné námestie.
Doprava bude organizovaná prenosným dopravným značením.
Obyvatelia s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne v lokalite jarmočiska, majú vjazd umožnený na základe trvalého pobytu.
Majitelia obchodných prevádzok, zásobovanie a účastníci (predávajúci a účinkujúci) TTJ 2013 sú povinní mať pri vjazde do jarmočiska kartu, oprávňujúcu na vjazd do jarmočiska, ktorú dostanú pred konaním jarmoku na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3.

Karty na vjazd do CMZ počas TTJ sa vybavujú nasledovne:
-    majitelia obchodných prevádzok a zásobovanie – v kancelárii prvého kontaktu, okienko č. 2,
-    komerční predajcovia a prevádzkovatelia atrakcií ĽTZ – I. poschodie č. dv. 105,
-    technická obsluha zabezpečujúca TTJ – I. posch. č. dv. 106,
-    remeselníci predvádzajúci ukážky remesiel a účinkujúci na kultúrnom programe – I. posch. č. dv. 131.

Táto karta neslúži ako parkovacia karta, ale len na vjazd do lokality jarmočiska.
Karta neoprávňuje zastaviť alebo stáť, kde je to zákonom zakázané. Sú to najmä chodníky, dopravné tiene, priechody, vyhradené státie, zásobovacie miesta, invalidné parkovacie miesta, atď..

Zásobovanie v lokalite jarmočniska na základe karty na vjazd je povolené podľa VZN č. 336 nasledovne:
štvrtok 12. 9. 2013 do 12.00 hod., ostatné dni – piatok, sobota, nedeľa – 13. 9., 14. 9., 15. 9. 2013 – ráno do 9.00 hod. a podvečer po 18.00 hod.
Mimo určených hodín je vjazd vozidiel do lokality jarmočniska zakázaný.

Všetci účastníci a návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia organizačnej skupiny TTJ 2013, polície a platné dopravné značenie.
 

Jarmočná štatistika

V stanovenom termíne, t.j. do 31. 5., bolo do podateľne MsÚ doručených dovedna 524 žiadostí komerčných predajcov. Celkovo bolo do zoznamu uchádzačov zaradených 509 žiadostí, lebo 15 žiadostí nespĺňalo podmienky stanovené uznesením mestského zastupiteľstva. Z toho počtu bolo 82 žiadateľov so sortimentom občerstvenia, 19 žiadateľov o predaj v drevenom stánku mesta a ostatné sú komerční predajcovia s typickým jarmočným sortimentom.
Na základe nadmerného počtu prihlásených subjektov na účasť na TTJ 2013 so sortimentom občerstvenia rozhodol riaditeľ TTJ 2013 o výbere účastníkov losovaním.
K stanovenému termínu bolo zaradených do zoznamu uchádzačov, ktorí splnili podmienky na účasti na TTJ 2013, celkom 82 žiadostí k účasti na TTJ 2013 s celkovým záujmom o 116 miest.
V roku 2013 bolo v dvoch občerstvovacích centrách vytvorených celkom 39 miest – 18 miest v lokalite pri Bernolákovej bráne a 21 miest v lokalite pri „agris-e“.
Losovanie účastníkov sa uskutočnilo 7. 6.2013 o 9.00 h v kancelárii 1. zástupcu primátora za účasti:
Ing. Bystrík Stanko, Ing. Kvetoslava Tibenská, Ing. Augustín Hambálek, Ing. Peter Zbyňovský, PhDr. Marcela Šimiková.
Z celkového počtu 39 miest bolo 13 miest, t.j. 35 %, vyčlenených pre žiadateľov s miestom podnikania Trnava. Zvyšných 25 miest, t.j. 65 %, bolo určených pre ostatných žiadateľov.
Pre komerčných predajcov bolo vytvorených celkom 364 predajných miest.
Z celkového počtu 509 žiadateľov, z dôvodu limitovaného počtu miest, bolo zamietnutých 132 žiadostí.

Do podateľne MsÚ bolo doručených celkovo 261 žiadostí na predvádzanie ľudovoumeleckých remesiel, maľovania obrazov a bodypaintingu. Do zoznamu uchádzačov bolo zaradených 256 žiadostí, pričom 5 žiadostí nespĺňalo požadované kritériá. Z tohto počtu bolo 250 žiadostí od ľudovoumeleckých výrobcov a 6 žiadostí na maľovanie obrazov a bodypainting.
Pre ľudovoumeleckých výrobcov bolo vytvorených celkovo 268 miest, z toho 42 miest na predvádzanie remesiel v modrých plastových stánkoch vo vlastníctve mesta, 16 miest na predvádzanie remesiel v prenajatých drevených stánkoch so zrebným plátnom a 210 miest na predvádzanie remesiel pre ľudovoumeleckých výrobcov s vlastnými stánkami.
 

28.6.2013 13:54

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?