Mesto Trnava

Pri celoplošnej deratizácii môžu pomôcť aj občania, účinné je nahlásenie konkrétnej lokality výskytu hlodavcov aj s fotografiou

Pri celoplošnej deratizácii môžu pomôcť aj občania, účinné je nahlásenie konkrétnej lokality výskytu hlodavcov aj s fotografiou. Aj preto samospráva vyzýva občanov, aby nahlasovali konkrétne lokality výskytu hlodavcov. Ak ste si teda všimli opakovaný výskyt hlodavcov, prípadne našli uhynutých jedincov, prosíme, aby ste do 15. októbra 2022 nahlásili lokality na mailovú adresu: lenka.danisovicova@trnava.sk

„Aj tento rok sa blíži sa termín celomestskej deratizácie živočíšnych škodcovBolo by vhodné, aby súčasťou mailov boli aj fotografie miesta výskytu potkanov a tiež širšieho okolia pre lepšiu identifikáciu aktívnych dier,“ dopĺňa Lenka Danišovičová z odboru územného rozvoja a koncepcií z Mestského úradu v Trnave. 

Dôležitá informácia:

V prípade výskytu aktívnych dier v miestach, kadiaľ vedie kanalizačná prípojka, respektíve v tesnej blízkosti revíznej šachty je ale potrebné, aby obyvatelia kontaktovali svojich správcov bytových domov. Pri odkupovaní bytov do osobných vlastníctiev boli predmetom zmluvy tiež spoločné zariadenia domu (čím je myslená aj napríklad kanalizačná prípojka). Podľa bodu 5 §2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že prípojka i šachta ako spoločné zariadenie domu sú vlastníctvom daného bytového domu. Vykonanie kontroly funkčnosti kanalizačnej prípojky i revíznej šachty a následné vykonanie ich deratizácie musí teda zabezpečiť správca bytového domu na náklady bytového domu. Samozrejme s tým súvisí aj zasypanie jednotlivých dier zeminou. Mesto Trnava zabezpečuje deratizáciu vnútorných priestorov vrátane spoločných zariadení len tých objektov, ktorých je vlastníkom a to prostredníctvom správcov jednotlivých objektov. Prostredníctvom mestského úradu sa zabezpečuje len deratizácia verejnej zelene na pozemkoch Mesta Trnava, ktoré má vo vlastníctve, respektíve v užívaní. Deratizáciu hlavných vetiev kanalizácie zabezpečuje jej správca – Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zdroj foto: ideratizacia.sk
 

26.9.2022 13:40

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?