Mesto Trnava

Priznanie k dani z nehnuteľností za minulý rok podáte aj elektronicky či poštou

Ak ste v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, príp. ste uskutočnili iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností.
Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2021. Tento deň pripadá na nedeľu, posledný možný termín je teda 1. februára 2021.

„Ani za aktuálnych okolností týkajúcich sa pandémie koronavírusu nemá samospráva kompetenciu na zmenu tejto lehoty, ktorú určuje zákon. V prípade jej nedodržania musíme postupovať v zmysle legislatívy, prosíme preto občanov o jej rešpektovanie. Na podanie daňového priznania nemusia prísť osobne, zaslať nám ho môžu bezpečne a z pohodlia domova v elektronickej forme,“ hovorí vedúca odboru ekonomického Mestského úradu v Trnave Zuzana Bigasová.

Tlačivo s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je k dispozícii online na internetovej stránke mesta v sekcii Úradné tlačivá (typ úradného tlačiva Odbor ekonomický). Pri jeho vypĺňaní pomôžu informácie v časti Životné situácie – Dane v roku 2021.

Tlačivo je po vyplnení potrebné podpísať a naskenované poslať na adresu podatelna@trnava.sk. Ďalšou z možností je zaslať priznanie poštou (Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava), príp. ho v pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00 hod. vhodiť do schránky umiestnenej pred MsÚ, ktorú mesto zriadilo na doručovanie písomností. Do 24. januára je totiž z dôvodu preventívnych opatrení mestský úrad pre verejnosť zatvorený – vrátane podateľne a klientske centra, kde sa obvykle priznania k daniam odovzdávajú.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať aj elektronicky cez všeobecné podanie na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk (pozrite si návod).

>>> Viac informácií o zatvorení mestského úradu počas januára 2021 <<<

6.1.2021 11:45

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?