Mesto Trnava

Rekonštrukcia areálu materskej školy na Kornela Mahra už má svoj projekt

Po sfinalizovaní dokumentácie k projektu prestavby areálu materskej školy Kornela Mahra sa postupne priblížime k stavebnému konaniu a samotnej rekonštrukcii areálu. Projekt je súčasťou širšieho zámeru postupne kompletne obnoviť dvory pri všetkých materských školách v Trnave podobne, ako prechádzajú rekonštrukciou areály trnavských základných škôl. 
 
Hlavným prvkom areálu bude herná zóna, ktorá bude slúžiť výhradne na potreby školy. Tvoriť ju budú preliezky a herné prvky vyrobené predovšetkým z prírodných materiálov a prispôsobené potrebám a schopnostiam detí predškolského veku. 
 
 
Neodmysliteľnou súčasťou zóny je mobiliár. Primerane rozmiestnené tu budú cvičebné a herné prvky, lavičky, piknikové sety, odpadkové nádoby, stojany na bicykle, edukačné tabule, pitná fontánka, systémy ochladzovania vonkajšieho priestoru vodou. Odvážnym prvkom tu bude malá vodná plocha, chýbať nebudú tieniace konštrukcie ako stromy, pergoly a slnolamy. 
 
Spevnené plochy budú bezbariérové a vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy. Znížiť vplyv horúčav a zlepšiť mikroklímu je pri podobných projektoch už prirodzenou požiadavkou. Preto obrubníky nadväzujúce na plochy zelene budú osadené tak, aby bolo možné bezprostredné vsakovanie dažďovej vody. Až prebytočná voda bude odvádzaná do uličnej kanalizácie. Povrchy ako zatrávňovacie dlaždice alebo štrkové trávniky budú vodopriepustné a dlažba uložená do priepustného lôžka umožní odtok zrážkovej vody. Dažďová voda z ihrísk a spevnených plôch bude v maximálnej miere viesť do zelene.
 
V areáli odstránime starý sklad a postavíme nový, spolu s umyvárňou. Taktiež opravíme areálové oplotenie.
 
Značný dôraz sa v projekte kladie na vegetáciu. Ozelenenie exteriéru bude vychádzať zo súčasného stavu vegetačných prvkov. Súčasná zeleň sa ošetrí a doplní pridaním novej vegetácie na základe nevyhnutnej, účelovej a estetickej dosadby stromov, krov a trvaliek.
 
 
 
 
 

24.6.2022 14:56

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?