Mesto Trnava

Rodičia majú do piatku možnosť nahlásiť, či budú ich deti v júni navštevovať základné a materské školy

Od 1. júna 2020 sa budú môcť opäť otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl. Nástup detí je dobrovoľný – záleží na rodičoch, ktorí majú svoje rozhodnutie nahlásiť do piatku 22. mája 2020 do 12.00 hod. Spolu so školami a škôlkami budú znova fungovať aj školské kluby detí.
Presný režim, v akom budú jednotlivé ZŠ a MŠ otvorené, bude záležať jednak na vývoji situácie spojenej s ochorením COVID-19 i na konkrétnych personálnych, materiálnych a priestorových možností týchto inštitúcií.

„Školy dnes začali oslovovať rodičov cez portál Edupage, príp. e-mailom,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. „Do piatku potrebujeme mať údaje o počte žiakov, ktorí sa do škôl vrátia, aby sme vedeli promptne zabezpečiť chod škôl, školských klubov aj jedální.“

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v tzv. prvej línii boja s koronavírusom, teda deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov a taktiež deti zo sociálne znevýhodneného prostredia i tie, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky. Škôlkari budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom pätnásť detí.

Vyučovanie na základných školách bude mať dve formy: žiaci prvého až piateho ročníka môžu školu navštevovať osobne, alebo sa budú vzdelávať doma tak ako doteraz, šiestaci až deviataci ostávajú na dištančnom štúdiu.
Žiaci budú na vyučovaní i v školskom klube rozdelení do skupín, v jednej ich bude maximálne dvadsať. V jednej skupine môžu byť deti z viacerých tried, ich zloženie sa však nebude meniť, aj keby počet žiakov klesol, aby nedochádzalo k presunu žiakov medzi jednotlivými skupinami.

Deti budú mať v škôlkach celodennú stravu, pre školákov budú zabezpečené obedy.

20.5.2020 18:45

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?