Mesto Trnava

Spojené voľby sa blížia, vyhľadajte si svoj okrsok online

Na Slovensku budeme v sobotu 29. októbra 2022 po prvýkrát voliť v jeden deň primátorov, starostov aj predsedov samosprávnych krajov spolu s poslancami zastupiteľstiev.

Novinkou je pre niektorých Trnavčanov taktiež nový zoznam volebných okrskov. Z dôvodu racionalizácie a s ohľadom na zmeny demografickej štruktúry obyvateľov bolo pôvodných 56 trnavských okrskov upravených na 46.
Zrušené boli najmä volebné miestnosti v materských školách, pretože tieto priestory neboli z organizačných dôvodov ideálne. Nový zoznam bol pripravený tak, aby mali všetci občania svoju volebnú miestnosť rovnako dostupnú ako doteraz. Či sa táto zmena týka aj vás, zistíte v našom článku.

 

Spojené voľby v skratke:

Kedy sa volí

V sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 h.

Kde sa volí

V spojených voľbách volíme len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.
V Trnave došlo k zmene niektorých volebných okrskov. Svoj volebný okrsok si Trnavčania nájdu online v našom vyhľadávači:

Voliči, ktorí majú miesto trvalého pobytu iba obec Trnava, sú zaradení do okrsku č. 2 (Mestský úrad v Trnave, Trhová 3).

Kto môže voliť

Občania Slovenskej republiky a cudzinci s trvalým pobytom v Trnave, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov.

Čo si vziať so sebou

Nezabudnite si občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca.

Ako sa volí

Spojené voľby budú farebne odlíšené: voliči dostanú modrú a bielu obálku, vo volebnej miestnosti budú dve volebné urny. Pre komunálne voľby je určená biela obálka, Trnavčania do nej vložia dva biele hlasovacie lístky – jeden pre primátora a druhý pre poslancov mestského zastupiteľstva. Do modrej obálky patria hlasovacie lístky pre župné voľby, jeden pre predsedu samosprávneho kraja a druhý pre poslancov župného zastupiteľstva.

Voľba sa vyznačuje zakrúžkovaním poradového čísla volebného kandidáta: pri primátorovi/županovi zakrúžkujte jedno číslo, pri poslancoch zakrúžkujte toľko čísel, koľko poslancov môže byť v danom obvode zvolených (tento počet bude uvedený priamo na hlasovacom lístku).

Po odvolení volič vhodí príslušnú obálku do bielej, resp. modrej urny. Ak vložíte hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je neplatný. Rovnako je neplatné hlasovanie, ak bude obálka vhodená do nesprávnej schránky na hlasovanie (napr. modrá obálka do bielej urny).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Volič má právo prevziať si hlasovacie lístky len k jedným z volieb a takisto voliť iba v jedných z nich. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je potrebné zahodiť do zapečatenej, na to určenej schránky.

Inštruktážne video RTVS k procesu voľby:

Koho volíme

Primátor Trnavy a poslanci mestského zastupiteľstva sa volia vo volebných obvodoch 1 až 6 (podľa adresy trvalého pobytu voliča):

Predseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanci krajského zastupiteľstva sa volia v rámci jedného volebného obvodu (spoločný pre voličov z celého mesta):

Ak nemôžete prísť osobne

Voliči, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky.

O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19. Toto právo majú aj ľudia, ktorí sú s takouto osobou v spoločnej domácnosti.

Žiadosť je možné podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h prostredníctvom zapisovateľky mestskej volebnej komisie (osobne, telefonicky alebo e-mailom), volič tak urobí sám za seba alebo prostredníctvom inej osoby.

Preventívne opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča použiť pred vstupom do volebnej miestnosti dezinfekciu na ruky a počas pobytu v nej mať prekryté dýchacie cesty. Dezinfekcia aj jednorazové rúška budú k dispozícii pri každej volebnej miestnosti.

Ďalšie informácie

Všetko o spojených voľbách v Trnave nájdete na našej webstránke, ďalšie podrobnosti uvádza Ministerstvo vnútra SR.


Spojené voľby budú farebne odlíšené (foto: minv.sk)

28.10.2022 17:58

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah