Mesto Trnava

Sprievodca pre zdravšie domy a zdravšiu planétu nám poradí, ako znížiť našu uhlíkovú stopu

Mesto Trnava sa v rámci realizácie medzinárodného projektu Intensify podieľa aj na šírení informácií o trvalo udržateľnom spôsobe života a bývania. Do pozornosti Trnavčanov odporúča najnovšiu publikáciu s názvom Sprievodca pre zdravšie domy a zdravšiu planétu, ktorú v rámci kampane Lepšie miesta pre ľudí predstavila World Green Building Council (Svetová rada pre zelené budovy) v decembri 2018 na 24. konferencii OSN o klimatickej zmene v Katoviciach.

Publikácia v anglickom jazyku bola vytvorená na základe výsledkov celosvetových výskumov zameraných na zdravotné a environmentálne riziká súčasného neudržateľného spôsobu bývania a života. Sprievodca prináša majiteľom a obyvateľom domov jednoduché a cenovo dostupné návody na zníženie spotreby energií a emisií CO2 do ovzdušia a ďalšie opatrenia prospešné pre zdravie ľudí i celej planéty.
24. konferencia OSN o klimatickej zmene v Katoviciach bola zameraná na vytvorenie pravidiel financovania a plnenia záväzkov vyplývajúcich z globálnej Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Jej cieľom je spomalenie zvyšovania teploty na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s obdobím pred industrializáciou. Zníženie emisií skleníkových plynov potrebné na jeho dosiahnutie si vyžaduje obrovské zmeny v oblasti energetiky, priemyslu, dopravy a spôsobu života v mestách. Už dnes však vieme, že väčšina krajín záväzky vyplývajúce z parížskej dohody nedodržiava a tento cieľ sa pravdepodobne nepodarí naplniť. A z najnovšej správy Medzivládneho panelu OSN o klimatickej zmene z októbra 2018 vyplýva, že aj keby sa podarilo udržať teplotu na 1,5 stupňa Celzia nad úrovňou pred industrializáciou, stovky miliónov ľudí budú trpieť následkami extrémneho sucha, požiarov, záplav a nedostatku potravín.
Mesto Trnava si svoju zodpovednosť za budúcnosť uvedomuje. V rámci Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike prijalo záväzky na zníženie emisií CO2 do roku 2030 najmenej o 40 percent. Ako jediné slovenské mesto sa Trnava zapojila aj do medzinárodného projektu Intensify, ktorého cieľom je znížiť do roku 2022 emisie CO2 o ďalších 15 percent v porovnaní s plánovanými hodnotami na územiach všetkých partnerov projektu.
Mestská samospráva sa preto zameriava na masívnu výsadbu stromov všade, kde je to ešte na území mesta možné, pripravuje revitalizáciu lokality Agátka za daňovým úradom, realizuje projekt revitalizácie lokality Štrky a pripravuje opätovné sprírodnenie stodesiatich hektárov erodovanej poľnohospodárskej pôdy v Medziháji s obnovením malého vodného cyklu, zavádza prírode blízku starostlivosť o mestskú zeleň s vylúčením pesticídov, uvažuje o zadržiavaní vody s efektom ochladzovania ovzdušia s pomocou hatí na Trnávke, rozširuje sieť cyklistických chodníkov, rozbieha projekt zdieľaných bicyklov, uplatňuje energetický manažment budov vo vlastníctve mesta atď. Snaha mesta o zníženie emisií a zmiernenie následkov zmeny klímy však môže byť úspešná len s aktívnym zapojením občanov a zmenou ich myslenia vo vzťahu k životnému prostrediu.
Ak nechceme, aby klimatická zmena tvrdo zasiahla už naše deti a vnúčatá, nemôžeme sa spoliehať na to, že všetko za nás vyriešia vlády a samosprávy. Zodpovednosť za budúcnosť musí prevziať každý z nás. Viacero návodov na zníženie našej uhlíkovej stopy nájdeme aj vo vyššie spomenutej publikácii Sprievodca pre zdravšie domy a zdravšiu planétu.

13.2.2019 18:49

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová