Mesto Trnava

Staňte sa súčasťou zmien vo vzdelávaní na konferencii Riešme veľké výzvy spoločne

V rámci projektu Učiaca sa Trnava pripravuje  OZ Lifestarter konferenciu s názvom Riešme veľké výzvy spoločne, ktorá sa uskutoční 11. mája 2022 od 13.00 do 17.00 hod. v priestoroch sály Mariannum na ulici Jána Hollého 9 v Trnave. Pozvaní sú nielen riaditelia škôl, manažéri vzdelávacích organizácií a predstavitelia verejnej správy, ale aj zástupcovia nadácií a laická verejnosť.

Konferencia Riešme veľké výzvy spoločne je výstupom výskumu, v rámci ktorého sa OZ Lifestarter rozhodlo v priebehu minulých mesiacov zmapovať viac ako 80 edukačných aktérov pôsobiacich v Trnave. „Pýtali sme sa na ich ciele, budúce plány či predstavy o tom, ako možno posilniť synergiu rôznych, často nezosúladených aktivít a iniciatív,“ uvádza Michal Koricina, výkonný manažér OZ Lifestarter. Prichádzajúca konferencia má za cieľ umožniť motivovaným ľuďom a inštitúciám aktívnym vo výchove a vzdelávaní začať v spoločnom dialógu taký proces koordinácie činností, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene, teda ku kolektívnemu dopadu v riešení jasne definovaných problémov a výziev.

Po otvorení samotnej konferencie o 13.00 hod. a postupnom odprezentovaní výsledkov výskumu budú mať účastníci možnosť diskutovať v efektívne rozčlenených skupinách
o možnostiach vzájomnej spolupráce, vytváraní spoločných projektov a prispôsobovaní vlastných aktivít tak, aby naozaj dosiahli želanú zmenu. Súčasťou konferencie bude
aj prezentácia interaktívnej online mapy
, ktorá podporí konkrétne prepájanie jednotlivých aktérov v ich preferovaných tematických oblastiach záujmu. Zámerom je nielen otvorenie diskusie o aktuálnych potrebách vzdelávania, ale tiež priestor na rozvíjanie ďalších aktivít aj po skončení konferencie.

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením formulára. Odborná aj laická verejnosť bude mať v priebehu konferencie možnosť pýtať sa prostredníctvom platformy Slido a dostať tak odpovede na otázky o aktuálnych problémoch či možnostiach na zlepšenie v oblasti vzdelávania.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta, ktorého súčasťou je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, networking vzdelávacích inštitúcií, ale aj organizovanie festivalu učenia sa. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o presnom harmonograme konferencie, ale aj iných aktivitách, ktoré pripravuje projekt Učiaca sa Trnava, nájdete na webstránke organizátora.

TS: OZ Lifestarter

 

19.4.2022 12:22

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová