Mesto Trnava

Stavebné konania stavebného úradu Mesta Trnavy a obce Zavar treba počas obmedzení súvisiacich s koronavírusom riešiť e-mailom

Mestský úrad Trnava je v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu pre verejnosť až do odvolania zatvorený a poskytovanie služieb občanom je dočasne obmedzené. Správne konania stavebného úradu Mesta Trnavy a obce Zavar a ostatné činnosti odboru stavebného a životného prostredia MsÚ sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom e-mailov, prípadne telefonicky.

TERMÍNY
Nové termíny ústnych pojednávaní a miestnych zisťovaní (vrátane kolaudačných konaní, konaní o výruboch, štátnych stavebných dohľadov a pod.) aj náhradné termíny za tie, ktoré boli zrušené po 13. marci 2020, sa aktuálne stanovujú až na obdobie po 15. máji 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je však potrebné, aby si klienti platnosť týchto termínov overili telefonicky alebo e-mailom u vybavujúceho pracovníka a sledovali informácie zverejnené na webovom sídle mesta Trnavy. Ak dôjde k zrušeniu termínov, nové budú určené podľa aktuálnej situácie alebo podľa nových usmernení z hľadiska riešenia lehôt správnych konaní.

NAHLIADNUTIA DO SPISOV
Prostredníctvom e-mailu – ak v oznámení konania nie sú dostatočné podklady, resp. informácie, klient môže e-mailom požiadať pracovníka, ktorý vybavuje jeho záležitosť, o ich doplnenie. Jeho požiadavka bude vybavená čo najskôr (podľa možností technického spracovania podkladov).
Osobne, ale iba na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia, ktorý zabezpečuje výkon činnosti priamo na úrade. Aj v takomto prípade však základnú požiadavku treba riešiť cez vybavujúceho pracovníka.

DORUČOVANIE NOVÝCH PODANÍ A DOPLNENIE DO SPISOV
Elektronicky cez všeobecnú agendu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk (ÚPVS)
Elektronicky na e-mail podatelna@trnava.sk
Poštou na adresu Mestský úrad Trnava, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava, ktorá je uvedená aj v úradných tlačivách.
Osobne, ale iba na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia, ktorý zabezpečuje výkon činnosti priamo na úrade.
Po ukončení obmedzení súvisiacich s koronavírusom bude potrebné doplniť podania v súlade s platnou legislatívou.

SPRÁVNE POPLATKY
Vyrubujú sa výhradne pre bezhotovostnú platbu prevodom z bankového účtu. Prosíme, aby klienti v nových podaniach nezabudli uviesť svoju e-mailovú adresu, na ktorú následne dostanú údaje potrebné na prevod poplatku. V prípade, keď budú klienti telefonicky komunikovať s pracovníkom správneho orgánu, môžu mu hneď svoju e-mailovú adresu nadiktovať. 

VYZNAČOVANIE PRÁVOPLATNOSTÍ
Robí sa priebežne, ale pre rozhodnutia doručované v listinnej forme po 28. februári 2020 treba vziať do úvahy predĺženie úložnej lehoty na pošte. Na vyznačenie právoplatnosti je potrebné kontaktovať e-mailom vybavujúceho pracovníka, ktorý v koordinácii s pracovníkom na mestskom úrade zabezpečí overenie nadobudnutia právoplatnosti, jej vyznačenie na rozhodnutí a jej vyexpedovanie v elektronickej forme cez ÚPVS.
Osobne môžu vybavovať vyznačenie právoplatnosti len fyzické osoby, ktoré nemajú možnosť komunikovať elektronicky, ale výhradne len na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia, ktorý zabezpečuje výkon činnosti priamo na úrade. Aj v takomto prípade treba základnú požiadavku riešiť cez vybavujúceho pracovníka.

INFORMÁCIE O VEKU STAVBY
Ak je informácia priamo dostupná v informačnom systéme, bude klientovi poskytnutá telefonicky alebo e-mailom len základná informácia s menom pracovníka a časom, kedy ju poskytol. Je to potrebné hlavne pre spracovanie znaleckých posudkov, keď sa znalec môže odvolať na poskytnutie tejto informácie v čase obmedzení spojených s koronavírusom bez písomného vyhotovenia na základe doručenej žiadosti).
Prosíme, aby klienti kontaktovali vedúcu stavebného úradu Ing. Blaženu Šimončičovú alebo vedúcu odboru stavebného a životného prostredia Ing. Ivetu Miterkovú iba v tom prípade, keď nedostanú do troch pracovných dní žiadnu spätnú väzbu od pracovníka vybavujúceho spis.
Prosíme, sledujte aktuálne informácie súvisiace s koronavírusom na webovej stránke Mesta Trnavy. Keby došlo k zrušeniu alebo redukovaniu prísnych opatrení proti šíreniu COVID-19 a opäť bude umožnený vstup do budovy Mestského úradu v Trnave, mestská samospráva bude o tom verejnosť bez meškania informovať.
Dovtedy prosíme klientov o trpezlivosť a využívanie telefonickej komunikácie len v nevyhnutných prípadoch. Pre bezproblémové vybavovanie je nanajvýš žiaduce uprednostniť e-mailovú komunikáciu a v konaniach, ktoré sa už začali, treba uviesť číslo konania OSaŽP/..... z doručeného dokumentu.
Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

1.4.2020 13:26

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová