Mesto Trnava

Stavebné konania stavebného úradu Mesta Trnavy a obce Zavar treba riešiť e-mailom

AKTUALIZOVANÉ

Od pondelka 12. októbra 2020 je Mestský úrad v Trnave na Trhovej 3 znova otvorený pre verejnosť.

Mestský úrad Trnava je z dôvodu pozitívneho testu jedného zo zamestnancov pre verejnosť od 1. 10. 2020  až do odvolania zatvorený a poskytovanie služieb občanom je dočasne obmedzené, klienti sa osobne neprijímajú. Agenda je naďalej pracovníkmi vybavovaná na pracovisku v budove Mestského úradu Trnava.  

Správne konania stavebného úradu Mesta Trnavy a obce Zavar a ostatné činnosti odboru stavebného a životného prostredia MsÚ sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom e-mailov, prípadne telefonicky.
Kontakty pracovníkov odboru stavebného a životného prostredia sú zverejnené na webovom sídle mesta Trnava. Pracovníkov je potrebné kontaktovať telefonicky a elektronicky.
V súvislosti so správnymi konaniami žiadame všetky fyzické, právnické osoby a ostatné subjekty, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku, aby využívali na komunikáciu a doručovanie svojich podaní, doplnení podaní a pod. všeobecnú agendu na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a v prípade emailovej komunikácie zasielali dôležitú komunikáciu cez email info@trnava.sk.

Stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, orgán ochrany prírody a krajiny naďalej vykonáva ústne pojednávania a miestne zisťovania, so zabezpečením príslušných hygienických opatrení.


NAHLIADNUTIA DO SPISOV
Nahliadnutie sa uskutočňuje len prostredníctvom emailu – požiadavku na poskytnutie podkladov konania, ak nie sú dostatočné v rámci oznámenia konania,  je potrebné riešiť s vybavujúcim spisu, na základe ktorej bude požiadavka vybavená (v čo najkratšom čase podľa možnosti technického spracovania podkladov).  Pre začaté konania je potrebné  uviesť číslo konania OSaŽP/xxxxx z doručeného dokumentu.

DORUČOVANIE NOVÝCH PODANÍ A DOPLNENIE DO SPISOV
Elektronicky cez všeobecnú agendu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk (ÚPVS)
Elektronicky na e-mail podatelna@trnava.sk
Poštou na adresu Mestský úrad Trnava, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava, ktorá je uvedená aj v úradných tlačivách.
Osobne, ale iba na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia, ktorý zabezpečuje výkon činnosti priamo na úrade.
Po ukončení obmedzení súvisiacich s koronavírusom bude potrebné doplniť podania v súlade s platnou legislatívou.

SPRÁVNE POPLATKY
Vyrubujú sa výhradne pre bezhotovostnú platbu prevodom z bankového účtu. Prosíme, aby klienti v nových podaniach nezabudli uviesť svoju e-mailovú adresu, na ktorú následne dostanú údaje potrebné na prevod poplatku. V prípade, keď budú klienti telefonicky komunikovať s pracovníkom správneho orgánu, môžu mu hneď svoju e-mailovú adresu nadiktovať.

VYZNAČOVANIE PRÁVOPLATNOSTÍ
Robí sa priebežne. Na vyznačenie právoplatnosti je potrebné kontaktovať e-mailom vybavujúceho pracovníka, ktorý v koordinácii s pracovníkom na mestskom úrade zabezpečí overenie nadobudnutia právoplatnosti, jej vyznačenie na rozhodnutí a jej vyexpedovanie v elektronickej forme cez ÚPVS.
Osobne môžu vybavovať vyznačenie právoplatnosti len fyzické osoby, ktoré nemajú možnosť komunikovať elektronicky, ale výhradne len na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia, ktorý zabezpečuje výkon činnosti priamo na úrade. Aj v takomto prípade treba základnú požiadavku riešiť cez vybavujúceho pracovníka.

INFORMÁCIE O VEKU STAVBY
Ak je informácia priamo dostupná v informačnom systéme, bude klientovi poskytnutá telefonicky alebo e-mailom len základná informácia s menom pracovníka a časom, kedy ju poskytol. Je to potrebné hlavne pre spracovanie znaleckých posudkov, keď sa znalec môže odvolať na poskytnutie tejto informácie v čase obmedzení spojených s koronavírusom bez písomného vyhotovenia na základe doručenej žiadosti).

Prosíme, sledujte aktuálne informácie súvisiace s koronavírusom na webovej stránke Mesta Trnavy. Keby došlo k zrušeniu alebo redukovaniu opatrení proti šíreniu COVID-19 a opäť bude umožnený vstup do budovy Mestského úradu v Trnave, mestská samospráva bude o tom verejnosť bez meškania informovať. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

AKTUALIZOVANÉ

Od pondelka 12. októbra 2020 je Mestský úrad v Trnave na Trhovej 3 znova otvorený pre verejnosť.
 

5.10.2020 9:13

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová