Mesto Trnava

Stretnutie členov Združenia obcí mestskej oblasti Trnava

V pondelok 25. septembra sa o 13.00 hod. uskutočnilo neformálne pracovné stretnutie predstaviteľov Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT), starostov dotknutých obcí a zástupcov Mesta Trnavy. Témou stretnutia bola sumarizácia pripravovaných a realizovaných projektov Mesta Trnava a zastúpených obcí.

Rastúci význam potreby spolupráce má svoje dôvody aj v presune čoraz väčšieho množstva úloh z centrálnej úrovne na miestnu úroveň, ktoré sa často nedajú efektívne zabezpečovať jednotlivými obcami z dôvodu slovenskej štruktúry obcí. Ďalšími dôvodmi sú rastúca mobilita, ale aj obmedzené verejné financie. Spolupráca obcí a Mesta Trnavy by sa mala stať jednou z priorít miestnej politiky a to aj s ohľadom na budúcnosť.

Predovšetkým ide o spoluprácu pri budovaní bezpečnej a ekologickej dopravy, zlepšení kvality života obyvateľov rekonštrukciami, budovaním zberných dvorov a verejných priestranstiev. Nemalú úlohu hrá aj sociálne zázemie a zdravotná vybavenosť obcí, t. j. sociálne zariadenia, zdravotné strediská a školské zariadenia.

ZOMOT vzniklo ako samostatná právnická osoba v roku 2016. Jedným z jeho prvých projektov bolo vypracovanie spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia. Dôvodom vypracovania bola, okrem samotného vzniku združenia obcí a vypracovania integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja v rámci prípravy IROP (Integrovaný regionálny operačný program), aj nevyhnutná potreba spolupráce mesta Trnava a okolitých obcí z dôvodu nových očakávaných trendov, vnútorných a vonkajších výziev, ktoré budú mať dopad na rozvoj a verejné služby na miestnej úrovni.

ZOMOT združuje Trnavu ako krajské mesto spolu s funkčným územím, ktoré tvorilo spočiatku 13 obcí: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč, Zvončín. Na základe lokálnych pomerov a funkčných väzieb bola mestská funkčná oblasť (ďalej len „MFO“)  rozšírená o obce Ružindol a Suchá nad Parnou.

Mestská funkčná oblasť krajského mesta Trnava má za cieľ prehĺbenie spolupráce, tvorbu spoločných verejných politík a spoločné zabezpečovanie služieb pre obyvateľov MFO tak, aby bol dodržaný integrovaný prístup k riešeniu špecifických potrieb územia.

Diskusia a hľadanie spoločných riešení

Starostovia obcí Rudolf Baroš (Zavar), Ing. Vladimír Púčik (Ružindol) a PhDr. Július Zemko (Špačince)

foto: Anna Tamajková

 

26.9.2017 7:47

Komentárov: 0