Mesto Trnava

Štvorčlenné domácnosti, ktorým nestačí 120-litrová nádoba na komunálny odpad, môžu požiadať o väčšiu

Obyvatelia rodinných domov majú nárok na odpadové nádoby podľa počtu členov svojej domácnosti, ktorí sú v nej prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt. Pri jednej až štyroch osobách ide o 120-litrovú nádobu. Pokiaľ domácnosť správne triedi odpad a využíva aj nádoby na triedený zber (papier, plast, biologicky rozložiteľný komunálny bioodpad), mal by tento objem postačovať aj pri novej frekvencii vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov, ktorá sa na začiatku tohto roka zmenila z týždennej na dvojtýždennú.   

V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že napriek separovaniu sa čierna nádoba na komunál plní rýchlejšie. Dôvodom môžu byť napríklad jednorazové plienky, ktoré po použití nemôžu ísť inam. Štvorčlenná domácnosť má v takomto prípade možnosť bezplatne požiadať na mestskom úrade o 240-litrovú nádobu. Môže tak urobiť e-mailom na adresu info@trnava.sk.

Priložiť treba vyplnený formulár s názvom Žiadosť pre fyzické osoby o zmenu údajov. Tlačivo je možné poslať aj poštou (Mestský úrad v Trnave, referát verejnoprospešných služieb, Trhová 3, 917 71 Trnava), príp. doručiť ho do schránky na dokumenty, ktorá je v pracovných dňoch umiestnená pred budovou MsÚ počas uzavretia úradu pre verejnosť z dôvodu preventívnych opatrení.

Na schválenie žiadosti je potrebné, aby boli na danej adrese prihlásené štyri osoby na trvalý alebo prechodný pobyt a poplatník za všetkých platil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre úplnosť uvádzame, že domácnosť s piatimi až ôsmimi členmi má pridelenú jednu nádobu s objemom 240 litrov alebo dve 120-litrové. Za každé ďalšie štyri osoby vzniká nárok na ďalšiu 120-litrovú nádobu, ak o ňu občan požiada.

19.3.2021 11:37

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?