Mesto Trnava

Termín na podanie priznania za miestne dane je do konca januára

Pokiaľ ste v roku 2019 kúpili nehnuteľnosť alebo ste si do domácnosti zadovážili psa, je potrebné do 31. januára 2020 podať daňové priznanie. Rovnaký termín platí aj pri dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie môžete odovzdať osobne v klientskom centre alebo podateľni na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3, príp. poštou, pričom dátum odoslania musí byť do 31. januára 2020 vrátane.

Dovoľujeme si informovať občanov, že na rok 2020 platí nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie, pričom nasledovné dane sa priznávajú na spoločnom tlačive:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel,
 • daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely,
 • daň z bytov,
 • daň za psa,
 • daň za nevýherné hracie prístroje.

Toto spoločné tlačivo má názov Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a je k dispozícii v klientskom centre na Trhovej 3 alebo v elektronickej verzii na webstránke trnava.sk v sekcii Úradné tlačivá (typ úradného tlačiva: Odbor ekonomický).

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len tlačivo Priznanie k ...) podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu roka 2019 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2019

Termín podania tlačiva Priznanie k ... do 31. 1. 2020

 • tí občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 nadobudli nehnuteľnosť vydražením alebo dedením

Termín podania tlačiva Priznanie k ... do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 • majitelia psov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019

Termín podania tlačiva Priznanie k ... do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019

Termín podania tlačiva Priznanie k ... do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie (ďalej len tlačivo Priznanie čiastkové) majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2019 (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, alebo vydanie stavebného povolenia a pod.)
 • Termín podania tlačiva Priznanie čiastkové do 31. 1. 2020
 • majitelia psov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva Priznanie čiastkové do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti

 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja).

Termín podania tlačiva Priznanie k ... do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti

Pri osobnom podávaní tlačiva Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz,
 • preukaz ŤZP alebo ŤZP S,
 • pri dani z nehnuteľností: rozhodnutie o vklade do katastra, osvedčenie o dedičstve,
 • pri dani za psa: výmer o priznaní dôchodku zo sociálnej poisťovne, adopčnú zmluvu držiteľa psa, na základe ktorej má psa adoptovaného z útulku.

Informácie k dani z nehnuteľností:

Občania majú nárok na zníženie dane z nehnuteľností z dôvodu veku nad 62 rokov, hmotnej núdze, vlastnenia preukazu s ŤZP či ŤZP S.

Tento nárok si daňovník uplatní prvýkrát priamo v prílohe k tlačivu Priznanie k ... Výška daňovej úľavy je 75 percent zo základu dane.

Informácie k dani za psa:

Nárok na oslobodenie od dane za psa má dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima, držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP S, držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku, a tiež držiteľ psa adoptovaného z útulku na území Trnavy. Oslobodenie na daň za psa adoptovaného z útulku sa vzťahuje na dobu dvanástich mesiacov platenia dane. Oslobodenie si daňovník uplatní v prílohe k tlačivu Priznanie k ...

Informácie k dani za nevýherné hracie prístroje:

Prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje nastala od 1. januára 2020 zmena pre daňovníkov, ktorí prevádzkujú nevýherné hracie prístroje. Nové VZN zaviedle zdanenie všetkých nevýherných hracích prístrojov.
Nevýhernými hracími prístrojmi sú také hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru.


Na základe podania uvedených tlačív vyrubí Mesto Trnava občanovi miestne dane jedným Rozhodnutím, v ktorom bude určená splatnosť a spôsob platenia všetkých daní. Daňovník je povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Fyzické aj právnické osoby môžu daň uhradiť v troch splátkach, lehoty splatnosti budú uvedené v Rozhodnutí.

13.1.2020 18:51

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?