Mesto Trnava

Trnava bude mať Plán udržateľnej mobility. Mesto nechce uviaznuť v dopravných zápchach a výfukových plynoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja schválilo Mestu Trnave nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 770 275 eur na realizáciu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnavy a jeho funkčného územia pozostávajúceho z pätnástich obcí. Hlavnou aktivitou projektu je komplexné riešenie udržateľných dopravných systémov a sietí s cieľom zaručiť mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetkých občanov.

Rast individuálnej automobilovej dopravy pri reálnych možnostiach cestnej siete a počtu parkovacích miest je neudržateľný nielen v Trnave, ale vo všetkých väčších slovenských a európskych mestách. Problémy s dopravnými zápchami a parkovaním sa stali nežiaducou súčasťou každodenného života. Čas potrebný na prekonanie určitej vzdialenosti v meste osobným autom sa predlžuje, v dopravnej špičke sa ľudia stávajú väzňami svojich vlastných automobilov. Množstvo emisií výfukových plynov narastá, kvalita životného prostredia sa zhoršuje.

Vývoj ukazuje, že ďalšie cesty a parkoviská problémy v doprave nevyriešia, skôr naopak. Mestá sa nedajú nafúknuť, priestorové možnosti sú limitované. Pre rozširovanie peších zón, obmedzenie pohybu áut v centrách či zákaz používania dieselových motorov alebo finančnú podporu nákupu vozidiel šetrnejších k životnému prostrediu sa preto rozhodli už viaceré európske metropoly. Dôkazom, že podobné rozhodnutia môžu významne zlepšiť situáciu, je napríklad experiment v Paríži, kde zákazom automobilovej dopravy len na jeden deň v tridsiatich percentách rozlohy mesta docielili až štyridsaťpercentné zníženie obsahu dusičnanov v ovzduší.

V nemeckom meste Freiburgu už v deväťdesiatych rokoch vznikla štvrť Vauban, kde nie sú vybudované žiadne veľké parkovacie plochy. Jej obyvatelia parkujú autá v garážach na okraji štvrte. Na miestach, kde by inak stáli autá, rastie zeleň a hrajú sa tam deti.

Viedeň chce do roku 2050 úplne vylúčiť z mesta vozidlá so spaľovacím motorom. Už dnes tam stavajú podľa konceptu smart city (inteligentné mesto) veľkú štvrť Seestadt Aspern, ktorej obyvatelia nepotrebujú auto, lebo všetko potrebné majú blízko. Na väčšie vzdialenosti použijú mestskú dopravu alebo si s pomocou karty požičajú mestský bicykel. Najväčší priestor na uliciach nepatrí prechádzajúcim a parkujúcim autám, ale chodcom, cyklistom a zeleni. Podobné príklady zodpovedného prístupu k udržateľnej mobilite v praxi by sme našli v mnohých iných európskych mestách.   

Za týmto trendom nechce zaostávať ani Trnava. Zo záväzkov Dohovoru primátorov a starostov (európskeho hnutia združujúceho orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie), ku ktorému sa nedávno oficiálne pripojilo aj naše mesto, vyplýva, že do roka by sme mali predložiť akčný plán udržateľného energetického rozvoja s konkrétnymi opatreniami na zníženie emisií CO2 do roka 2020 minimálne o 20 percent. Aj preto je cieľom samosprávy zvýšiť atraktivitu a využiteľnosť verejnej osobnej dopravy, podporovať udržateľné, ekologicky priaznivejšie spôsoby dopravy a vytvárať podmienky aj na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov.

Plán udržateľnej mobility mesta (PUMM) je komplexný strategický dokument, ktorý bude vyžadovaný pri akomkoľvek čerpaní finančných prostriedkov z integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe tohto plánu má byť vytvorený pre všetkých dostupný, účinný a udržateľný mestský dopravný systém, ktorý zníži finančné náklady na dopravu osôb a tovaru, zvýši bezpečnosť na cestách, zníži znečistenie ovzdušia, spotrebu energií aj zaťaženie hlukom. Prínosom PUMM má byť aj zapojenie občanov do plánovania prostredníctvom verejných prerokovaní a zvýšenie ich informovanosti o priaznivom vplyve udržateľných spôsobov dopravy na život v meste.

Vypracovanie projektu je naplánované na 30 mesiacov od podpísania dodatku po ukončení verejného obstarávania. O jednotlivých krokoch celého procesu budeme aktuálne informovať.


Podobný pohľad sa denne naskytne Trnavčanom aj návštevníkom mesta priamo v centrálnej mestskej zóne. Auitá v popredí, v pozadí mestská pamiatková rezervácia...

Foto: E. Ursinyová

31.5.2017 17:36

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová