Mesto Trnava

Trnava sa ako jediné slovenské mesto zapojila do projektu Intensify s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého

Intensify – Zníženie emisií oxidu uhličitého prostredníctvom intenzívneho angažovania spoločnosti je názov projektu, do ktorého sa Trnava zapojila ako jediné slovenské mesto spoločne s partnermi z Portugalska, Nemecka, Španielska, Chorvátska, Talianska, Írska a Anglicka. Projekt, ktorý potrvá do 31. mája 2023, má priniesť možnosti zníženia emisií oxidu uhličitého nielen prostredníctvom konkrétnych opatrení v kompetenciách samospráv, ale aj zapojením firiem poskytujúcich energetické a dopravné služby, environmentálnych organizácií, občianskych združení a širokej verejnosti.

Trnava je jedným z dvanástich slovenských obcí a miest, ktoré sa stali signatármi Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a dobrovoľne sa zaviazali implementovať klimatické a energetické ciele Európskej únie. Iniciatíva v súčasnosti združuje viac ako 7 000 miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v päťdesiatich siedmich krajinách. Signatári musia mať vypracovaný akčný plán energetického a klimatického rozvoja s cieľom znížiť do roku 2030 emisie CO2 najmenej o 40 percent a zvýšiť odolnosť miest voči zmene klímy.
Hlavným cieľom projektu Intensify je znížiť do roku 2022 so zapojením miestnych zainteresovaných skupín emisie CO2 o ďalších 15 percent v porovnaní s očakávanými alebo plánovanými hodnotami na územiach všetkých partnerov projektu.
V kompetencii samospráv je len malé percento emisií. Mesto Trnava preto v rámci projektu vypracuje regionálny akčný plán na ich zníženie nielen s pričinením mestskej samosprávy, ale aj obyvateľov, firiem a inštitúcií. Zástupcovia Univerzity sv. Cyrila a Metoda, STEFE, ESM-YZAMER, Veolia Energia Slovensko, Arriva Trnava a Mesta Trnavy na prvom stretnutí 27. septembra navrhli témy a oblasti, ktoré by mali byť do tvorby akčného plánu zahrnuté, ako napríklad osveta na školách, vybudovanie nového lesoparku, výstavba automatického parkovacieho domu pre bicykle a podpora cyklistickej dopravy budovaním cyklistických chodníkov, budovanie obnoviteľných zdrojov energie na strechách budov atď.
„Najväčší vplyv na rast emisií CO2 má osobná doprava, nasledujú elektrina, plyn, teplo. Preto je dôležité postupne vytlačiť fosílnu dopravu z mesta, okrem iného aj podporou elektromobility a budovaním nabíjacích staníc. Spotrebu elektriny na majetku mesta by sme napríklad mohli znížiť o 25 percent rekonštrukciou verejného osvetlenia,“ povedal koordinátor odborných aktivít a odborný expert projektu Intensify Ing. Matúš Škvarka z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.
Ciele projektu Intensify ani akčných plánov signatárov Dohovoru primátorov a starostov sa však nedajú dosiahnuť bez podpory širokej verejnosti, zmeny v myslení a správaní ľudí a legislatívnej podpory týchto zmien vo všetkých oblastiach. „Motivácia verejnosti, vyhľadávanie miestnych lídrov a komunít s podobným ideovým zameraním, ich angažovanie do problematiky a spoluzodpovednosti bude témou druhého medzinárodného podujatia projektu Intensify v decembri 2018 v meste Treviso v Taliansku. Iniciatíva však môže vzísť aj od občanov. Návrhy opatrení budú môcť  zadávať s pomocou digitálnej sociálnej platformy, ktorá sa bude prediskutovávať v máji budúceho roku,“ povedala projektová manažérka Ing. Erika Balážová z útvaru projektového manažmentu mestského úradu.
Trnavská mestská samospráva si uvedomuje svoju zodpovednosť za budúcnosť. Podľa najnovšej správy Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) je nevyhnutné obmedziť globálne oteplenie pod 1,5 stupňa Celzia. To znamená, že celosvetové emisie oxidu uhličitého sa musia do roku 2030 znížiť na polovicu a do roku 2050 na nulu. Ak ľudstvo chce tento cieľ dosiahnuť, musí sa bez meškania preorientovať z využívania fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, úplne prebudovať energetiku, dopravu a poľnohospodárstvo, intenzívne obnovovať lesy, rozširovať plochy zelene v mestách a vyvíjať technológie na odčerpávanie skleníkových plynov z ovzdušia. Ak sa tieto ciele nepodarí dosiahnuť, následky budú pre život na našej planéte katastrofálne. Vzhľadom na fakt, že teplota už v porovnaní s obdobím pred priemyselnou érou stúpla o viac ako jeden stupeň, je najvyšší čas konať.


Prvé stretnutie projektového tímu sa uskutočnilo 3. a 4. júla 2018 v Almade v Portugalsku. Zľava: Lucia Kolega (EAA), Jim McGeever (ECAT, Erika Balážová (Trnava), Tim Cordy (Project Secretariat), Vaiva Ramanauskiene (ECAT), Matúš Škvarka (Trnava), Neil Allen (Milton Keynes), Lina Gelaziene (ECAT), Aitor Albaina Vivanco (Vitoria Gasteiz), Mariogiovanna Laudani (Project Secretariat), Roberto González Argote (Vitoria Gasteiz), Joao Cleto (Ageneal Almada), Antonio Zonta (Treviso), Paolo Barnaba (Treviso), Jeremy Draper (Milton Keynes), Uberto Di Remigio (Treviso), Sebastian Wunderlich (EAA), Thies Schroeder (EAA)
Organizátorom stretnutia bola energetická agentúra Ageneal sídliaca v Almade.

23.10.2018 9:47

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová