Mesto Trnava

Trnavská mestská samospráva už pozná výsledky protikorupčného auditu

V apríli 2015 sa na Mestskom úrade v Trnave začal protikorupčný audit za spolupráce nadácie Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko (TIS). TIS hodnotila transparentnosť rozhodovania a priestor pre korupciu v 17 kľúčových oblastiach správy mesta, na základe informácií z dotazníkov vyplnených zamestnancami Mestského úradu v Trnave a konzultácií so zástupcami samosprávy zodpovednými za konkrétne oblasti. Výstupom auditu je hodnotiaca správa, ktorá popisuje silné a slabé stránky etickej infraštruktúry mesta a poskytuje pohľad na vybrané politiky z hľadiska priestoru pre korupciu. TIS v audite skonštatovalo niekoľko slabých miest, ktoré vytvárajú priestor pre korupčné aktivity.
Napríklad:

  • Pravidlá na výberové konania zamestnancov nie sú dostatočne precízne.
  • Etický kódex obsahuje povinnosti iba v deklaratórnej podobe bez uvedenia postupov, ako ich splniť. Chýba pravidelné vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti.
  • Zaznamenaný bol aj nedostatok verejne dostupných informácií o činnosti a výsledkoch práce Komisie mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
  • Nedostatkom v oblasti sprístupňovania informácií občanom je zverejňovanie zmlúv povinnými osobami založenými mestom, metodické usmernenie zo strany mesta je nejasné a neexistujú kontrolné mechanizmy.
  • Riziká vznikajú aj pri rozhodovaní o odpúšťaní daní, poplatkov, pohľadávok a nájomného na nebytové priestory v Trnave, ako aj pri poskytovaní dotácií.
  • Pri verejnom obstarávaní je slabšou stránkou používanie konceptu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
  • Pri predaji či prenájmoch chýbajú pravidlá toho, ako vopred konzultovať majetkové prevody s príslušným výborom mestskej časti.
  • Bytová komisia má veľkú voľnosť pri prideľovaní bytov, keďže neexistujú presnejšie formalizované kritériá. Taktiež sa na členov bytovej komisie nevzťahujú žiadne pravidlá, ktoré by definovali ich povinnosti alebo obmedzenia v prípade potenciálneho konfliktu záujmov.

Vypracovanie tohto auditu zaplatila nadácia Zastavme korupciu. Jedným z jej zakladateľov je trnavský rodák Miroslav Trnka. Nadácia Zastavme korupciu považuje odbornú analýzu korupčného potenciálu v samospráve za potrebnú na ceste za znižovaním priestoru pre neefektívne nakladanie s verejnými financiami. “Oceňujeme, že primátor Peter Bročka kladie silný dôraz na zmenšovanie priestoru pre korupčné správanie vo svojom meste. Predložený protikorupčný audit by nemal byť koniec, ale začiatok tejto snahy. Verím, že primátor v spolupráci s nami či inými organizáciami predstaví a aj presadí opatrenia, ktoré reálne napravia nedostatky zistené protikorupčným auditom,” povedal riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla.

Audit realizoval expertný tím Transparency International Slovensko pod vedením Emílie Sičákovej-Beblavej za finančnej podpory Nadácie Zastavme korupciu, ktorá celý projekt iniciovala.

Pozrite si celý záznam z dnešného stretnutia:

Tlačovka - prezentácia výsledkov auditu Transparency International. from Mestská televízia Trnava on Vimeo.

 

Lokalita

GPS:
N 48.376753456997136 / E 17.58540541188654

15.10.2015 12:30

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte