Mesto Trnava

Trnavská samospráva vyhlásila súťaž návrhov na komplexné riešenie športovej haly na Rybníkovej ulici

Mestská športová hala na Rybníkovej ulici je rozľahlý športový objekt, ktorý v sebe spája tri telocvične, posilňovňu a priestrannú hraciu plochu. Prenajímajú si ju rôzne športové kluby na hádzanú, karate, futbal, basketbal, gymnastiku či aerobik, konajú sa v nej aj športové a kultúrne podujatia. V súčasnej dobe však budova už nespĺňa aktuálne požiadavky na modernú športovú halu v 70-tisícovom meste s približne 120-tisícovým spádovým územím. Trnavská samospráva preto vyhlásila verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na novú športovú halu.

Budúca podoba športovej haly má zodpovedať súčasnému kultúrno-spoločenskému významu športu v našom meste. Trnava v roku 2020 ponesie titul Európske mesto športu a tejto oblasti venuje samospráva mimoriadnu pozornosť. Jej zámerom je vytvárať čo najlepšie podmienky na profesionálny, výkonnostný, amatérsky aj rekreačný šport a posilňovať záujem obyvateľov oň. Nová, moderná športová hala je príležitosťou na zvýšenie atraktivity mesta i kraja a na rozvoj športu a kultúry v našom regióne.

V súťaži sa vyžaduje komplexný návrh nového areálu s viacúčelovou halou predovšetkým na hádzanú, basketbal, futsal, volejbal, florbal s normovanou výškou na medzinárodné zápasy, univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu na bojové športy a gymnastiku, posilňovne, rozcvičovne, administratíva pre správcu, šatne, hygienické zariadenia, skladové priestory atď.

Hlavná hala musí byť využiteľná nielen na športové účely, ale aj celoročne na rôzne kultúrno-spoločenské akcie – koncerty, výstavy, prehliadky, veľtrhy, ktoré prilákajú obyvateľov celého kraja i okolitých regiónov.

Svoje miesto tu nájde aj VIP zóna, zázemie na televízne prenosy i poskytovanie občerstvenia, resp. bufet či bar. Súčasťou budovy budú menšie komerčne využiteľné priestory funkčne súvisiace so športom, napr. posilňovňa, obchod so športovým tovarom a pod. Exteriér haly má slúžiť ako lezecká stena, strešná rovina bude využitá na zelenú strechu, uvažuje sa aj o umiestnení kolektorov.

Kapacita novej sály musí byť aspoň taká ako v súčasnosti, t. j. minimálne 1 126 sediacich divákov. Špecifickým problémom bude otázka parkovania pre návštevníkov, športovcov i zamestnancov objektu. Plošné podmienky riešeného územia neumožňujú parkovať v okolí haly, preto sa očakáva návrh parkovacích miest v suteréne budovy.

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa zverejnených súťažných podmienok. Za prvé tri miesta bude udelená finančná odmena vo výške 12 000 eur, 8 000 eur a 4 000 eur. Súťažný návrh musí byť doručený najneskôr 8. októbra 2019 do 16.00 hod. na podateľňu Mestského úradu v Trnave. Výsledky budú zverejnené 11. októbra 2019, výstava súťažných návrhov sa uskutoční do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov.

Kritériami na hodnotenie súťažných návrhov budú:

  • komplexnosť urbanistického a architektonického návrhu riešeného objektu vrátane väzieb na širšie okolie,
  • kreativita navrhovaného architektonického riešenia,
  • návrh funkčného využitia s dôrazom na realizovateľnosť návrhu,
  • kvalita ideového riešenia stránky návrhu,
  • ekologické aspekty návrhu,
  • ekonomická a priestorová efektívnosť návrhu.

Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné, finálne poradie umiestnenia súťažných návrhov je výsledkom hlasovania členov poroty.