Mesto Trnava

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013 sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 2. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave. Návrhy na udelenie ocenení schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 18. riadnom zasadnutí 18. februára 2014.

Čestné občianstvo mesta Trnavy bude udelené historikovi Petrovi Horváthovi za rozvoj kultúrneho a spoločenského života a básnikovi Viliamovi Turčánymu za celoživotný tvorivý prínos pre naše mesto.
Nositeľmi Ceny mesta Trnavy sa stanú trnavská rodáčka Marta Geis za mimoriadne morálne a etické cítenie a charitatívnu činnosť, Jozef Lukovič za rozvoj športu v Trnave a Ján Mička za propagáciu mesta v oblasti filatelie.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy dostane Eva Charfreitagová za reprezentáciu mesta a rozvoj atletiky v Trnave. 


PETER HORVÁTH
Geograf, historik, muzeológ, publicista, znalec a podporovateľ populárnej hudby Peter Horváth, v našom meste známy aj ako spoluorganizátor prvej trnavskej diskotéky (1969), sa narodil 30. marca 1943 v Trnave. Po absolvovaní Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava nastúpil do Západoslovenského múzea (1965 –1986), kde spracoval dokumentačne tisícky zbierkových predmetov. Bol autorom a komisárom desiatok výstav, podieľal sa na vzniku a pôsobení časopisu Kultúra a život Trnavy. Pracoval na Ministerstve kultúry SR ako generálny riaditeľ sekcie umenia, ako vedúci odboru múzeí a galérií, vo funkcii ministerského radcu, hlavného radcu. Koordinoval činnosť múzeí a galérií, bol spoluautorom zákona o múzeách a galériách, organizátorom a moderátorom kultúrnospoločenských akcií i príležitostných osláv (20. výročie Trnavskej univerzity), stál pri zrode stretnutí významných trnavských rodákov pod názvom Trnavské dni lásky, pokoja a porozumenia. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií (Malý slovár trnafsko-slovenský, Rodný môj kraj, Mosty z medailí, Dejiny Trnavy, atď.) a nositeľom viacerých ocenení. Dodnes je činný v rôznych oblastiach trnavského kultúrneho života a leží mu na srdci aj ďalší vývoj v tejto oblasti.
„Kultúrny život v Trnave vyzerá tak ako vyzerá, lebo múdrosť je vždy plná pochybností – a tým iným akoby nikdy nechýbalo sebavedomie. ... Dnes sú kultúrne inštitúcie financované a vedené z rôznych zdrojov, a preto nastáva mnoho zložitých situácií: mesto si napríklad na svoje kultúrne podujatia musí prenajímať priestory, ktoré mu nepatria – divadlo, múzeum, knižnica, kultúrny dom... Zabúdame na to, že bežných ľudí nezaujíma, kto podujatie financuje, ale či je dobré a či zažijú niečo výnimočné...“ povedal Peter Horváth pred rokom v rozhovore pre Novinky z radnice (NzR marec 2013) a dodal, že jeho túžbou je, aby sa kultúra v Trnave zmenila na živý proces so širokou škálou kvalitných podujatí a – snáď i návštevníkov...

VILIAM TURČÁNY
Básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány sa narodil 24. 2. 1928 v Suchej nad Parnou. Absolvoval gymnázium v Trnave, na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval slovenčinu a francúzštinu, pôsobil v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, aj ako lektor slovenskej a českej literatúry na univerzite v Neapole. Vydal 14 básnických zbierok a množstvo diel z oblasti literárnej vedy. Monumentálna je aj jeho prekladateľská tvorba. Zo svetovej literatúry je potrebné spomenúť preklad Danteho Božskej komédie a preklad Proglasu do modernej slovenčiny. Je nositeľom vysokého štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu v januári 2002 prezident SR udelil za prínos v literárnej vede a prekladateľstve. Medzinárodná federácia prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou Karla Čapka, trikrát dostal Cenu Jána Hollého. V roku 2000 mu Akadémia umenia a kultúry v americkej Kalifornii udelila titul Doktor literatúry. Dostal Cenu prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov (2002), Cenu Fra Angelica (2003), čestný doktorát Trnavskej univerzity (2005) a v roku 2007 Cenu Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo. V roku 2012 dostal výročnú cenu predsedu NR SR.
Trnave venoval báseň Mám svoje mesto rád... a lásku k nášmu mestu prejavoval v každom rozhovore pre rozhlas a televíziu. Na Trnavu a štúdium na trnavskom gymnáziu spomínal s uznaním a láskou aj v rozhovore pre Novinky z radnice (NzR august/september 2013), keď prezradil, že k nášmu mestu sa viaže aj jeho prvá veľká láska k žene: „...Pri poslednom stretnutí povedala, že sme len priateľmi. Využil som to neskôr v básnickej zbierke V okraje jarkov: Tešilo ma to síce neveľmi / keď povedala mi až príliš jasne / že máme ďalej byť len priateľmi / i bolo tak / i tak to bolo krásne...“


MARTA GEIS
Trnavská rodáčka a vedecká pracovníčka Marta Geis (rodená Blažeková) sa narodila 18. 9.v 1939 v Trnave. Žije v nemeckom Aalene, ale na svoje rodné mesto nezabúda. Je členkou Klubu priateľov Trnavy a účastníčkou septembrových Trnavských dní lásky, pokoja a porozumenia. Keďže má mimoriadne morálne a etické cítenie, zabezpečila a priviezla z nemocníc v Mníchove a Regensburgu do Trnavy zdravotnícke pomôcky, ktoré významne uľahčujú každodenné nevyhnutné úkony a prežívanie seniorom – klientom neziskovej organizácie Svetlo so sídlom na Františkánskej ulici. Doteraz darovala tejto inštitúcii zdvíhacie elektrické zariadenie pre imobilných pacientov, 25 polohovateľných postelí s hrazdami a nočnými stolíkmi, rôzne iné zariadenia pre imobilné osoby, jeden mechanický a jeden elektrický vozík, dve štvorkolesové pomôcky na chodenie, niekoľko antidekubitných sedačiek a posteľnú bielizeň.
Marta Geis sa po odchode do dôchodku začala venovať cestovnému ruchu a propaguje Slovensko i Trnavu v zahraničí. 

JOZEF LUKOVIČ
Učiteľ Jozef Lukovič sa narodil 29. 11. 1913 v Jaslovských Bohuniciach. Študoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave a už vtedy sa aktívne venoval ľahkej atletike, volejbalu a futbalu. So spolužiakmi sa podieľal na založení terajšej TJ Jaslovské Bohunice, ktorá tento rok oslávila 80. výročie svojho založenia. Od vzniku Pedagogickej fakulty UK pôsobil na Katedre telesnej výchovy a športu ako odborný asistent. Je spoluzakladateľom telovýchovných jednôt v Trnave aj pri Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde pôsobil ako tréner volejbalových družstiev dorasteniek i žien. Založil folklórny tanečný súbor Pedagóg, s ktorým reprezentoval fakultu pri rôznych príležitostiach na Slovensku, v Maďarsku a bývalej NDR. Osobitnú pozornosť venoval talentovanej mládeži v oblasti športu, pripravoval budúcich pedagógov na stredoškolské športové hry, kde dlhodobo dosahovali najvyššie ocenenia v celoštátnom meradle. K jeho najznámejším zverencom patrili známe osobnosti napr. Róbert Rozim, Oľga Kubovičová-Hajmássyová, Ernest Broska a iní.
Novinky z radnice venovali Jozefovi Lukovičovi článok pri príležitosti jeho stých narodenín (NzR december 2013/ január 2014).


JÁN MIČKA
Učiteľ matematiky a fyziky, neskôr školský inšpektor Ján Mička sa narodil 28. 2. 1943 v Trnave. Pracoval ako predseda Komisie mládeže zväzu slovenských filatelistov, pričom organizoval súťaže detí a žiakov základných škôl v oblasti filatelistických vedomostí a zručností a vo filatelistickej olympiáde, v ktorých jeho zverenci dosahovali popredné umiestnenia. Ako zakladajúci člen a predseda Klubu filatelistov Tirnavia presadzoval v jeho činnosti propagáciu mesta na poštových lístkoch, na príležitostných poštových pečiatkach zobrazovaním historických osobností Trnavy a významných udalostí z dejín mesta – 150. výročie konskej železnice Bratislava – Trnava, spoločné vydanie s Chorvátskom kardinál J. Haulík, organizačne spolupracoval s niektorými inštitúciami v meste Trnava na inauguráciách uvedených i ďalších známok ako J. Sambucus, busta Sv. Jána Krstiteľa sochára J. Koniarka, 250. výročie narodenia A. Bernoláka, blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej, Kardinál Alexander Rudnay a mnohých ďalších.
Na začiatky svojho snaženia spropagovať prostredníctvom filatelie naše mesto spomínal pred rokom aj na stránkach Noviniek z radnice v rozhovore s Martinom Jurčom: „Patril som k tej skupine zberateľov, ktorí neboli spokojní len s bežnými aktivitami klubu okolo zbierania a ukladania známok. Chceli sme využiť to, že naša Trnava má veľa významných osobností a bola miestom dôležitých historických udalostí. Chceli sme tieto významne fakty dostať na poštové známky, poštové pečiatky alebo celiny...“
Okrem toho Ján Mička aj publikuje vo filatelistickej tlači a na web portáloch s filatelistickým zameraním, je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky a prispieva aj do Noviniek z radnice.

EVA CHARFREITAGOVÁ
Športovkyňa a učiteľka Eva Charfreitagová sa narodila 28. 8. 1948 v Trnave. Bola poprednou atlétkou – vrhačkou, vypracovala sa do československej reprezentácie a rôzne reprezentačné dresy obliekala 7-krát. Prekonala niekoľkokrát slovenský rekord vo vrhu guľou a celkovo získala na Majstrovstvách Slovenska deväť medailí. K jej úspechom patria aj tri tituly akademickej majsterky a víťazstvo na Čsl. Univerziáde v Plzni v roku 1969. Vychovala mnoho reprezentantov Slovenska a, samozrejme, medzi nimi aj svoje deti. Pracovala ako tajomníčka v atletickom klube TJ Slávia Trnava a desať rokov pôsobila vo výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu v Bratislave v komisii mládeže.

28.2.2014 9:57

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?