Mesto Trnava

Trnavské participatívne plánovanie verejných priestorov pokračuje na Okružnej

Veríme, že pojem participatívne plánovanie sa v Trnave postupne udomácňuje a čoraz viac ľudí už vie, že sa pod ním skrýva zapájanie občanov do rozhodovania o veciach verejných.
V rámci participatívneho plánovania verejných priestorov sme vo štvrtok 2. februára 2017 pozvali obyvateľov Okružnej ulice číslo 7 – 17 do priestorov ZŠ Atómová, aby prišli povedať svoj názor na využitie vnútrobloku v tejto lokalite. Samospráva totiž zbiera podnety od občanov, aby zamýšľaná revitalizácia tohto dvora splnila svoj účel a slúžila predovšetkým domácim podľa ich predstáv.


Predmetný vnútroblok na Okružnej ulici (foto: Portál IS MCS)

Účastníci verejného stretnutia si na úvod vypočuli zhrnutie aktuálnej situácie od architektky z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave, pričom mali možnosť klásť otázky a diskutovať o problémoch, ktoré ich trápia, a možnostiach ich riešenia. Súčasťou programu bola i práca v skupinách, kde sa priamo do mapy vnútrobloku značilo a zakresľovalo, čo treba zachovať, odstrániť či presunúť.

Výsledkom zhruba dvojhodinového stretnutia bola zhoda prítomných občanov na tom, aby vo vnútrobloku ostala zachovaná zeleň, aby bolo obnovené detské ihrisko, doplnené  posedenie a cvičebné prvky pre dospelých, a aby celý priestor spĺňal predovšetkým rekreačnú funkciu pre všetky vekové kategórie.

Z konkrétnych podnetov menujme napr. doplnenie smetných košov i zberných nádob na psie exkrementy, osadenie nového mobiliáru odolného voči vandalizmu, vybudovanie ohrádky okolo detského ihriska, výmenu povrchu oválu v strede dvora, doplnenie lampy k výmenníkovej stanici či výrub stromu stojaceho pri nej, ktorý prakticky celý deň cloní slnečné lúče a časť zeme pod ním je rozbahnená, rastú tam riasy a miesto pôsobí neesteticky a neútulne. Vo vnútrobloku sa ráta s náhradnou výsadbou 12 kusov stromov – aj ich rozmiestnenie je potrebné naplánovať, aby bol priestor dvora dobre využitý.

Mnoho sa diskutovalo aj o valoch, teda miernych svahoch, ktoré sú súčasťou tohto priestoru. Južný val využívajú deti v zime na sánkovanie a mal by byť preto ponechaný. Padol návrh aj na jeho navýšenie, pokiaľ by to neubralo z plochy ihriska.
Polemizovalo sa o odstránení západného valu a jeho nahradení stromami, lavičkami, živým plotom a košmi, potrebná by však bola sonda, ktorá by zistila jeho presnejšie zloženie, pretože ide pravdepodobne o stavebnú suť.


Západný val (foto: Google Street View)


Južný val (foto: Google Street View)

Medzi najčastejšie problémy uvádzali prítomní jednoznačne parkovanie, resp. nedostatok parkovacích miest, a tiež hlučné skupiny posedávajúce počas leta v tmavých zákutiach pri výmenníkovej stanici. Riešením by mohlo byť umiestniť lavičky tak, aby boli v tieni (a cez deň na nich mohli sedieť mamičky s deťmi), no zároveň by po zotmení boli osvetlené a viditeľné. Čo sa týka parkovania, prítomní sa zhodli, že túto záležitosť je potrebné riešiť koncepčne, nie čiastkovo (teda nie napr. odobraním časti zelenej plochy vnútrobloku). Mesto Trnava v súčasnosti spracováva strategický dokument Koncepcia riešenia statickej dopravy, ktorý zavedie v našom meste tzv. rezidenčné parkovanie (viac informácií o KRSD budeme prinášať v najbližších mesiacoch na našom webe).

Na stretnutí sme sa dopracovali k zaujímavým návrhom, napríklad k využívaniu zrážkovej vody na zlepšenie klimatických podmienok v lokalite (napr. prostredníctvom priepustných povrchových materiálov, príp. žľabov, v ktorých by rástli vodné rastliny či tzv. dažďových záhrad). Dôležité je i plánovať verejný priestor tak, aby sa v ňom ľudia mohli pohodlne a jednoducho pohybovať, preto by sa mali spevniť vyšliapané cestičky, keďže vznikli spontánne a ľudia ich účelne využívajú.

Obyvatelia Okružnej 7 – 17, ktorí sa nemohli zúčastniť na verejnom stretnutí, no majú záujem vyjadriť sa k tomu, ako by mal tamojší vnútroblok po obnove vyzerať, majú do 20. februára 2017 možnosť vyplniť dotazník – či už v online podobe alebo v tlačenej forme, ktorá im bude distribuovaná priamo do schránok. Vyplnené (tlačené) dotazníky je potrebné vhodiť do zbernej krabice nachádzajúcej sa v každom vchode.

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas a prišli diskutovať na verejné stretnutie, i tým, ktorí sa zapoja do dotazníka. Vaša spätná väzba poslúži ako podklad na zadanie verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude zrevitalizovaný vnútroblok odrážajúci potreby obyvateľov okolitých bytoviek.


Verejné stretnutie 2. februára 2017 k obnove vnútrobloku na Okružnej 7 - 17

Aktualizované 10. 2. 2017 o 9.39 h

9.2.2017 12:27

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová