Mesto Trnava

Tvorba Plánu udržateľnej mobility mesta a jeho funkčného územia napreduje úspešne ďalej

Práce na tvorbe strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia sa začali v lete 2019 a úspešne pokračovali aj v priebehu roka 2020. Na vypracovanie tohto kľúčového dokumentu na rozvoj dopravy nielen v našom meste, ale aj v pätnástich priľahlých obciach tvoriacich mestskú funkčnú oblasť Trnava (MFO Trnava) získalo mesto nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP 2014 – 2020.

Plán udržateľnej mobility (PUM) poskytne nielen komplexnú analýzu súčasného dopravného systému v tomto území, ale navrhne aj trvalo udržateľný, efektívny a bezpečný dopravný systém s dôrazom na ekologicky priaznivejšie druhy dopravy.

PUM zahŕňa viacero dôležitých častí a činností: zber dát a vykonanie dopravných prieskumov, vypracovanie dopravného modelu, analytickej a návrhovej časti, ako aj tvorbu plánu dopravnej obslužnosti a plánu implementácie a monitorovania. Zároveň bude tento strategický dokument predmetom strategického environmentálneho hodnotenia v zmysle platnej legislatívy.

Aj napriek pandémii koronavírusu, ktorá zasiahla aj do procesu tvorby PUM, boli v priebehu roka 2020 sfinalizované viaceré časti tohto komplexného dokumentu. Išlo konkrétne o zber dát, ktorý zosumarizoval súčasné údaje napríklad o organizácii a prevádzke dopravy, o nehodovosti či demografii v predmetnom území. Ďalej boli úspešne zrealizované dopravné prieskumy, ktorých cieľom bolo zistiť napr. dopravné správanie obyvateľov mesta a obcí MFO Trnava, vykonali sa tiež prieskumy automobilovej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy vrátane križovatkových prieskumov. Získané údaje boli podkladom na spracovanie dopravného modelu, ktorý je nástrojom na identifikáciu a zhodnotenie problémových miest v súčasnom dopravnom systéme.

Minulú jeseň boli spracované analýzy aktuálneho stavu a trendu vývoja v rôznych druhoch dopravy spolu s emisnou a hlukovou štúdiou, ktorá vyhodnocuje súčasné zaťaženie mesta a priľahlých obcí hlukom a emisiami z dopravy.

V závere roka 2020 boli dokončené ďalšie dôležité časti PUM – plán dopravnej obslužnosti zameraný predovšetkým na mestskú autobusovú dopravu a plán implementácie a monitorovania, ktorý predstavuje návod na realizáciu odporúčaní a záverov z jednotlivých častí strategického dokumentu. Vo svojom akčnom pláne až do roku 2050 zároveň navrhuje mnohé investície i rôzne vzdelávacie a osvetové kampane na podporu rozvoja trvalo udržateľnej dopravy v našom meste a jeho funkčnom území.

Súčasťou tvorby PUM boli v priebehu vlaňajška aj pravidelné pracovné stretnutia odborníkov priamo zainteresovaných na tvorbe dokumentu i odborné workshopy a prezentácie k aktuálne spracovávaným častiam tohto strategického dokumentu. Z dôvodu pandemických opatrení sa väčšina týchto stretnutí a prezentácií uskutočnila online formou. Všetky dôležité informácie boli publikované na webstránke projektu mobilita.trnava.sk.

Široká aj odborná verejnosť na tejto stránke nájde aktuálne informácie o procese tvorby PUM vrátane štvrťročných správ, zorganizovaných odborných workshopov a prezentácií a tiež spracované časti tohto strategického dokumentu. Webstránka mobilita.trnava.sk okrem toho poskytuje diskusné fórum, kde môžu záujemcovia uviesť svoje pripomienky, návrhy alebo odporúčania.

Spracovanie PUM za účasti zástupcov trnavskej samosprávy, odborných organizácií, záujmových združení, zástupcov priľahlých obci a združenia ZOMOT ako aj ďalších relevantných subjektov bude pokračovať i v tomto roku, pričom dokument by mal byť kompletne sfinalizovaný v lete 2021.


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

25.1.2021 9:02

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová