Mesto Trnava

V sobotu volíme prezidenta Slovenskej republiky, vyhľadajte si svoj okrsok online

V Trnave sa v sobotu 23. marca 2024 sa v rámci prvého kola prezidentských volieb od 7.00 do 22.00 h otvorí 46 volebných okrskov. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, k volebným urnám pristúpime aj po druhýkrát. Druhé kolo volieb sa má konať do 14 dní od prvého kola. Postúpia doň dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. Druhé kolo je naplánované na sobotu 6. apríla medzi 7.00 a 22.00 h.

Kto môže voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Čo treba mať so sebou

Ak má volič trvalý pobyt na území SR a patrí do volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, vo volebnej miestnosti predloží občiansky preukaz.

Ak nepatrí do volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže hlasovať po predložení hlasovacieho preukazu a občianskeho preukazu v ktoromkoľvek okrsku na území SR.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, je povinný predložiť slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Ako si vybaviť hlasovací preukaz

Ak nebudete môcť v deň konania volieb voliť v mieste svojho trvalého pobytu, s hlasovacím preukazom ste oprávnení na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Do 22. marca si môžete hlasovací preukaz vybaviť osobne alebo prostredníctvom vami splnomocnenej osoby v ohlasovni pobytu na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3 počas úradných hodín.

Kde sa volí

Voliť v tohtoročných prezidentských voľbách je možné iba vo volebným miestnostiach na území Slovenskej republiky. Voľba zo zahraničia alebo na veľvyslanectvách nie je možná. Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volebný okrsok, do ktorého patríte podľa miesta svojho trvalého pobytu, je uvedený na oznámení o dátume a čase konania volieb, ktoré ste dostali priamo do schránky. Môžete si ho však nájsť aj online v našom vyhľadávači:

Ak má volič vydaný hlasovací preukaz, môže voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky a preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (vzor je uverejnený na webstránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky).

Ako sa volí

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Voliči so zdravotným znevýhodnením

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Ak nemôžete prísť osobne

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič, ktorý sa nenachádza v deň konania volieb v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.

Viac informácií nájdete na našom webe v sekcii Voľby prezidenta SR 2024 a na webstránke Ministerstva vnútra SR.


Ilustračné foto: Freepik.com

18.3.2024 15:19

Komentárov: 0