Mesto Trnava

V Trnave rozbieha svoju činnosť Centrum včasnej intervencie s regionálnou pôsobnosťou

Pre potreby rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením vznikla v Trnave nová sociálna služba – Centrum včasnej intervencie (CVI). Jej klientmi sú rodiny s deťmi do siedmich rokov.

Včasná intervencia je zameraná na odborné služby, pomoc a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi s rizikovým vývinom od 0 do 7 rokov. Jedinečnosť tejto služby spočíva v tom, že je komplexná a poskytuje sa najmä terénnou formou, t. j. priamo v domácom prostredí dieťaťa. V trnavskom CVI pôsobí viacero odborníkov – sociálny pracovník, psychológ, špeciálni pedagógovia, tyflopéd (ktorý pomáha pri vzdelávaní zrakovo postihnutých) a logopéd, ktorí sa venujú nielen dieťaťu, ale celej rodine a podpore všetkých jej členov. V rámci služby sa kladie dôraz na skoré podchytenie rodiny (ideálne už od obdobia zistenia vývinového rizika dieťaťa).

Potom nasleduje sprevádzanie rodiny v prvých rokoch života dieťaťa aj formou odporučenia či zapožičania kompenzačných pomôcok a informáciami o finančnej pomoci rodine, ktorá býva často veľmi potrebná. Rodičia sú rovnocenní členovia tímu, rešpektované sú ich potreby a názory. Pracovníci CVI pomáhajú rodinám zorientovať sa v ich zložitej životnej situácii, preklenúť ju a napomáhajú vyrovnať sa so skutočnosťou, že ich dieťa je iné. Môžu pre konkrétne rodiny slúžiť ako tí, ktorí poskytnú rodine všetky potrebné informácie, nasmerujú ju na ďalších odborníkov a sprevádzajú ju v neprehľadnom a rozdrobenom systéme sociálnej pomoci. Cieľom včasnej intervencie je aj aktivizovať rodiny, ukázať im ich možnosti a v čo najväčšej miere prispieť k ich sociálnej integrácii a spokojnému životu.

Služba včasnej intervencie bola na území trnavského regiónu doposiaľ poskytovaná iba niekoľkým rodinám zo strany centier včasnej intervencie, ktoré pôsobia v Bratislave. Vzhľadom na početnosť rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením (približne 3 – 5% z celkového počtu narodených detí) vznikla potreba etablovať túto službu priamo v Trnave, čo bolo identifikované ako priorita aj v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb. Po takmer ročnej príprave sa vďaka nadšeniu miestnych odborníkov, intenzívnej spolupráci Mesta Trnava, Mesta Hlohovec, Mesta Piešťany a s odbornou záštitou Nadácie SOCIA podarilo etablovať v Trnave Centrum včasnej intervencie. Poskytovateľom služby včasnej intervencie je novovzniknutá nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie, n. o. Služba je pre rodiny bezplatná a je poskytovaná vďaka finančnej podpore TTSK, spomínaných samospráv miest Trnava, Piešťany a Hlohovec, Nadácie SOCIA a ďalších sponzorov.

CVI Trnava môžu rodiny kontaktovať telefonicky na číslach 0915 874 175 a 0915 920 968 alebo na emailovej adrese trnava@centravi.sk.

3.7.2018 15:38

Komentárov: 0