Mesto Trnava

Verejná anonymná krajinársko - architektonická súťaž návrhov Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava vyhlasuje od piatku 16. decembra 2016 v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa § 847, § 848 a § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Verejnú anonymnú krajinársko - architektonickú súťaž návrhov

OBNOVA PARKU JANKA KRÁĽA V TRNAVE

 

Cieľom súťaže je získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktoré sa stane východiskom pre jeho obnovu.

Mesto Trnava hľadá pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych (dočasných) aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy, pričom aspoň jeden člen súťažného kolektívu musí preukázať odbornú spôsobilosť v oblasti architektúra v zmysle §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie v zmysle ustanovení súťažných podmienok.

  Aktuálny súbor so súťažnými podmienkami

  Aktuálny informačný list

 

Súťažné pomôcky k stiahnutiu:

1. Zadávacie podmienky   (320 - kB)

2. Situácia riešeného územia   (14,5 MB)

3. Ortofotomapa  (link)

4. Situácia parku Janka Kráľa z technickej mapy mesta - aktualizované 20. 1. 2017: 1. časť   (11,3 MB), 2. časť (18.3 MB)

5. Územný plán mesta Trnava textová časť   (4,5 MB)

6. Úprava regulatívov ÚPN 3/2015 textová časť   (1,1 MB)

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 435 ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „PARK JANKA KRÁĽA V TRNAVE“  (link)

8. MÚSES 2008; Územný plán mesta Trnava, Aktualizácia 2009 v znení zmien a doplnkov  (link)

9. Dokument starostlivosti o dreviny   - doplnené 20. 1. 2017 (6,5 MB)

10. Koncepcia rozvoja cyklotrás mesta Trnava   (9,8 MB)

11. Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav   (7,2 MB)

12. Záverečná správa k dotazníkovému prieskumu verejnej mienky   (7,4 MB)

13. Fotografie   (14 MB)


Otázky a odpovede

Aktuálny súbor s otázkami a odpoveďami aktualizované 6. 2. 2017

Napojenie chodníka a cyklochodníka z Parku J. Kráľa okolo železničného depa do Kamenného mlyna - pridané 27. 1. 2017

Koncepcia rozvoja cyklotrás 2015 pridané 30. 1. 2017

 Záverečná zápisnica súťaže návrhov Obnova parku Janka Kráľa - pridané 24. 4. 2017

Lokalita

GPS:
N 48.36781615444204 / E 17.576875987219182

24.4.2017 9:59

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte