Mesto Trnava

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž Obnova sídliskového a školského dvoru Agátka

Mesto Trnava vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016(ďalej “SP SKA”) s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a  podľa §847, §848 a §849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 Verejnú  anonymnú  krajinársko-architektonickú  súťaž návrhov

OBNOVA SÍDLISKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO DVORU „AGÁTKA“ V TRNAVE

 

Predmetom súťaže je návrh krajinársko - architektonického riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave. Lokalita sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia Trnava, východne od centrálnej mestskej zóny, v mestskej časti Trnava – východ, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská.    Účastníkom môže byť jednotlivec alebo kolektív autorov, v ktorom aspoň jeden účastník spĺňa nasledujúce podmienky:
je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a  autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Vzhľadom na predmet a rozsah zadania súťaže je vhodná spolupráca krajinného architekta a architekta v tíme autorov.

Aktuálne súbory so súťažnými a zadávacími podmienkami:

 Súbor so súťažnými podmienkami
 Informačný list
 Zadávacie podmienky

Súťažné podklady:

 Priestorové členenie územia
jpeg,file,paper,document,jpg Situácia riešeného územia
 Predloha panelu súťažného návrhu
 Situácia sídliskového a školského dvora Agátka - technická mapa
 Územný plán mesta Trnava - textová časť
 Úprava regulatívov ÚPN 3 2015
 Koncepcia rozvoja cyklotrás mesta Trnava
 Koncepcia obnovy areálu ZŠ Spartakovská: 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť
 Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy - vlny horúčav
 Záverečná správa k dotazníkovému prieskumu verejnej mienky _Agátka
 Fotografie
 Odporúčania k riešeniu dopravy v území
 Projekt workoutového ihriska
 Projekt MŠ v areáli ZŠ Spartakovská
 Čestné prehlásenie účastníka súťaže návrhov
MÚSES 2008; Územný plán mesta Trnava, Aktualizácia 2009 v znení zmien a doplnkov
Ortofomapa 

 

 


 

 

 

31.5.2017 8:46

Komentárov: 0