Mesto Trnava

Vo februári sa začne ďalšia etapa rekonštrukcie Mikovíniho ulice

Rekonštrukcia Mikovíniho ulice, ktorú mestská samospráva začala v októbri minulého roka, pokračuje podľa plánu. Na úseku od mosta nad Trnávkou po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou už má komunikácia nový povrch a hotový je aj ľavý chodník v smere od Linčianskej po Nitriansku cestu. Ak to poveternostné podmienky dovolia, čoskoro bude dokončený aj združený chodník pre chodcov a cyklistov na pravej strane ulice a 4. februára sa začnú práce na úseku od mosta po križovatku so Zelenečskou ulicou.

„Dve etapy rekonštrukčných prác od Zelenečskej po most a od mostu po Priemyselnú ulicu sme v minulom roku zlúčili do jednej súťaže na zhotoviteľa. Náš plán bol začať druhou etapou od mostu po Priemyselnú ulicu, lebo pri rekonštrukcii prvej časti by nás priestorovo obmedzovala výstavba bytového komplexu Miko. Tesne pri chodníku bola totiž vykopaná jama pre podzemné parkovisko budúceho bytového domu a zastabilizovanie tohto úseku chodníka by bolo problematické,“ hovorí vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Dušan Béreš.
Podľa jeho slov zavážil aj fakt, že druhá etapa od mostu po Priemyselnú ulicu je kratšia a bolo reálne, že sa ju podarí dokončiť pred príchodom zimy, aby bola komunikácia počas zimnej údržby prejazdná. 
„Počas realizácie tejto časti sme sa museli trochu odchýliť od projektu, lebo aj keď sa robili pri projektovaní georadarové skúšky, nečakane sme objavili v podloží dve veľké betónové dosky značnej hrúbky. Ich vybúranie sa nám javilo ako neefektívne, preto sme sa rozhodli, že ich ponecháme na mieste a len vyfrézujeme podklad do potrebnej hrúbky, aby sme naň mohli položiť nové finálne vrstvy v pôvodnej vyprojektovanej výške,“ opisuje Dušan Béreš nepredvídateľné okolnosti, ktoré ovplyvnili priebeh prác.
Ďalším prekvapením bola mimoriadna hustota inžinierskych sietí na ľavej strane cesty v smere od Zelenečskej po Nitriansku cestu, ktorá znemožnila výsadbu zeleného pásu vo vyprojektovanom tvare a rozsahu. „Ukázalo sa, že nemôžeme dodržať ochranné pásma pre jednotlivé káble. Po ťažkom rozhodovaní sme museli časť plánovanej výsadby obetovať, ale o to intenzívnejšie sa budeme snažiť nahradiť túto zeleň inde,“ prisľúbil Dušan Béreš. 
Druhá časť rekonštrukcie, ktorá sa začne 4. februára, bude zložitejšia, lebo zahŕňa aj obnovu mosta. „Musíme najprv odstrániť všetko až na železobetónový skelet, očistiť a opraviť celú mostovú konštrukciu a až potom položiť nové povrchy vozovky,“ vysvetľuje Dušan Béreš a dodáva, že opravený most by mal bez problémov slúžiť ďalšie desaťročia.
Ak proces prác nespomalia mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, rekonštrukcia tohto úseku má byť hotová do konca mája. Cena stavby je vyčíslená na 1 064 758 eur, financovaná je z úveru, ktorý prijalo Mesto Trnava na tento účel.
Mikovíniho ulica je frekventovaným dopravným koridorom na južnom okraji mesta s prejazdom cez priemyselnú lokalitu a jej obnova významne prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v tejto lokalite. Veľkým prínosom bude aj zvýšenie bezpečnosti cyklistov, ktorí už nebudú nútení riskovať kolíziu s nákladnými vozidlami na vozovke, ale prejdú bezpečne po združenom chodníku pre chodcov a cyklistov.
Tretia etapa obnovy Mikovíniho ulice po jej napojenie na Nitriansku cestu sa uskutoční po ukončení majetkovo-právneho vyrovnania s vlastníkmi pozemkov. 


Takto to vyzeralo 10. decembra 2018, keď sa už pracovalo na druhej polovici komunikácie od mosta nad Trnávkou po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou,


...a takto vyzerá zrekonštruovaná časť komunikácie dnes, 31. januára 2019.


Druhá časť rekonštrukcie, ktorá sa začne 4. februára, zahŕňa aj obnovu mosta.


Mostnú konštrukciu najprv očistia až na skelet a opravia. Až potom budú položené nové povrchy vozovky.

Foto: V. Majtánová, Ľ. Augustínová

 

 

31.1.2019 14:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?