Mesto Trnava

Vo štvrtok 23. marca o 18.00 h sa stretne VMČ 5 Trnava – juh s občanmi

Vo štvrtok 23. marca o 18.00 h sa v Dennom centre pre seniorov na Limbovej ulici 11 v Trnave, uskutoční tretie zasadnutie Výboru mestskej časti č.5.  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu Informácia o plnení dohôd a uznesení z predchádzajúceho 2.zasadnutia VMČ 5

3.  Participatívny proces „Plánuj mesto Trnava“  –  informácia o prebiehajúcich stretnutiach

4. Rôzne

5. Prijatie uznesení, záver     

Medzi základné poslanie výborov mestských častí patria: 

  • oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  • získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  • zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  • organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  • uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  • organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti.

21.3.2023 8:22

Komentárov: 0