Mesto Trnava

Výbor mestskej časti č. 5 Trnava - JUH bude zasadať vo štvrtok 15. februára o 18.00 h

Ôsme zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5 sa uskutoční vo štvrtok 15. februára 2024
o 18.00 h
v dennom centre pre seniorov na Limbovej č.11.

Návrh programu zasadnutia VMČ 5: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Informácia o odpovediach na požiadavky a o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

3. Žiadosť o stanovisko VMČ 5 Trnava – juh k prenájmu spádového ihriska na Limbovej ulici 

4. Rôzne

5. Prijatie uznesení a záver    
 

Medzi základné poslanie výborov patria: 

  • oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady;
  • získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov;
  • zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta;
  • organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta;
  • uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta;
  • organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti.

Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so zástupcami výboru mestskej časti. 

Zoznam ulíc VMČ č. 5 - Juh 

8.2.2024 11:35

Komentárov: 0