Mesto Trnava

Vyhlasujeme verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu Štefánikovej ulice

Trnavská samospráva pripravila ďalšiu architektonickú súťaž, ktorej cieľom je získať návrh obnovy významného verejného priestoru. Tento raz ide o Štefánikovu ulicu, ktorej komplexná rekonštrukcia má nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice ako pešej zóny, čím by sa rozšíril peší pobytový charakter hlavnej severojužnej osi historického jadra.

Dôvodom rekonštrukcie je však aj zlý technický stav komunikácie, preto sa ráta s výmenou potrebných inžinierskych sietí, obnovou povrchov, s vegetačnými úpravami, novým mobiliárom aj verejným osvetlením. Zámerom je tiež prezentovať tu zaniknutú tzv. Hornú bránu s predbráním, prípadne aj s barbakanom, ak jeho existenciu potvrdí archeologický výskum, a prezentácia bude možná vzhľadom na dopravné riešenie lokality.

Štefánikova by mala byť po novom v prevažnej časti využívaná ako pešia zóna, nie obslužná komunikácia. Miesto, po ktoré sa dostanú vozidlá, je vyznačené na mapke červeným krúžkom znázorňujúcim okružnú križovatku Štefánikovej, Františkánskej a Ulice Horné bašty (vjazd majiteľom prevádzok bude umožnený). Premenou ulice na pešiu zónu dôjde k redukcii parkovacích miest, mesto však uvažuje o možnosti výstavby modulárnej parkovacej plochy na blízkej Rybníkovej ulici.


Šráfovaná časť Štefánikovej zobrazuje navrhovanú pešiu zónu

Záujmom mesta je vytvorenie súvislej pešej trasy od železničnej stanice ako dôležitého dopravného uzla cez Námestie SNP, Hlavnú a Štefánikovu ulicu až po Zelený kríčok pri bývalom cukrovare, kde bude trasa v súlade s Územným plánom zóny Cukrovar pokračovať popri športovom areáli Slávia ďalej na sever.

V súčasnosti už má mesto zabezpečený realizačný projekt na obnovu Námestia SNP a prednedávnom sa začali práce na rekonštrukcii Zeleného kríčka. Ide o komplexný súbor niekoľkých nadväzujúcich projektov, a Štefánikova ulica dôležitou časťou tohto celku. Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši kvalitu verejného priestoru centrálnej časti Trnavy.

Obnovy verejných priestranstiev – v centre mesta i vo vnútroblokoch sídlisk – sú jednou z hlavných priorít mesta. Formát verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov využíva samospráva v záujme získania čo najlepších výsledkov obzvlášť pri rozsiahlych lokalitách mesta slúžiacich širokej verejnosti (napr. Ružový park, Park Janka Kráľa a ďalšie).Znenie súťaže:
 

Mesto Trnava vyhlasuje podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky ÚVO č. 157/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v znení neskorších predpisov, v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 v znení zmien s prihliadnutím k ustanoveniam Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

verejnú anonymnú architektonickú súť návrhov

OBNOVA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICE V TRNAVE

Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov Obnova Štefánikovej ulice v Trnave je výber najlepšieho súťažného návrhu komplexného riešenia verejného priestoru, ktorý po dopracovaní projektovej dokumentácie bude viesť k jeho realizácii.          

Súťažný návrh môže predložiť subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo podľa §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Splnenie tejto podmienky je účastník fyzická osoba povinný preukázať kópiou autorizačného osvedčenia príslušnej komory architektov a účastník právnická osoba výpisom z obchodného registra s uvedeným predmetom činnosti.

Aktuálne súbory so súťažnými a zadávacími podmienkami a to konkrétne informačný list súťaže návrhov, súťažné podmienky a súťažné pomôcky sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, vo vestníku VO a to zverejnením dokumentácie súťaže v profile verejného obstarávateľa.

15.7.2021 11:42

Komentárov: 0